ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
МИОДРАГ ЛАЗИЋ

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМИОДРАГ ЛАЗИЋ
Година и место рођења1949., Трнава, Ужице
ЗвањеРедовни професор
E-maillaza@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, Катедра за Производно машинство
Област и ужа специјалностMашинско инжењерство – Производно машинство и Индустрисјки инжењеринг (Производне технологије II -Обрада метала резањем, Метрологија и Систем квалитета - QMS)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1973
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловОбрада провлачењем
ОбластПроизводне технологије
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1976
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловДефинисање утицаја брзине и оптерећења на развој триболошких појава код зупчастих парова применом радиоактивних изотопа
ОбластТрибологија
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1983
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловМогући прилаз оптимизацији и аутоматизацији пројектовања преносника алатних машина
ОбластПроизводне технологије и алатне машине

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1973Машински факултет, КрагујевацАсистент
1983Машински факултет, КрагујевацДоцент
1988Машински факултет, КрагујевацВанредни професор
1994Машински факултет, КрагујевацРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1974University of Birmingham, Engleska15 дана
1975Институт за поузданост и век трајања (ИНДМАШ) Академије наука БССР, Mинск, Белорусија15 дана
1978ИНДМАШ АН БССР, Mинск, Белорусија3 месеца
1979ИНДМАШ АН БССР, Mинск, Белорусија1месец

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1975Захвалница ВТШ Чачак поводом прославе 15-годишњице рада
1985Златна плакета МФ у Крагујевцу поводом 25 година рада
1989Захвалница Савеза резервних војних старешина Шумадије и Поморавља
1994Захвалница Републичког одбора такмичења металаца
2011Ђурђевданска награда града Крагујевца
2011Повеља и плакета Проф. др Павле Станковић

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Учествовао је у реализацији већег броја научноистраживачких пројеката (око 20), руководио истраживањима на 5 пројекта и учествовао у изради већег броја елабората којима су презентирани резултати истраживања (око 30). Рецензент је 2 научноистраживачка пројекта из области Метрологије - квалитета производа и Трибологије, финансираних од стране републичких институција. Аутор је око 100 научно-стручних радова, 24 књиге (8 уџбеника, пет монографије, три Збирке решених задатака, 8 приручника, од којих су неки имали и већи број издања), 50 саопштења интерног карактера, преводилац једне књиге (са руског језика) и рецензент 20 књига. Научни радови су приказани на домаћим и интернационалним конференцијама и скуповима и штампани у њиховим Зборницима, објављени у југословенским часописима националног и међународног карактера, као и у интернационалним часописима. Био је члан организационог и извршног одбора XIX Саветовања производног машинства Југославије (Крагујевац 1985.), Организационог одбора Прве Југословенске конференције о трибологији (YUTRIB '89 - Крагујевац 1989.), Организационог и научног одбора Треће Југословенске конференције о трибологији (YUTRIB '93 - Крагујевац 1993.), научног одбора XXIII Југословенског мајског скупа Одржавање техничких система, Крагујевац '98, XXVII, XXVIII, XXIX и XXXI Међународног саветовања производног машинства Југославије, Ниш '98, Краљево '2000, Београд '2002, Крагујевац, '2006., Научног и организационог одбора ФЕСТИВАЛА КВАЛИТЕТА 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. и 2008., Осме интернационалне конференције о трибологији ITC '03 - Београд 2003., 5 th International Conference on Tribology BALKANTRIB 05 and 9 th Yugoslav Conference on Tribology, Крагујевац 2005. итд.
Био је дугогодишњи уредник, од 1973. - 1977., публикације "Обрада метала резањем" и секретар редакције, од 1979. - 1990., часописа Трибологија у индустрији. Од 2002. је члан редакције и уредник часописа Трибологија у индустрији и магазина Пословне новине.
На Машинском факултету у Крагујевцу, од запослења (1973.) до данас, активно је учествовао и учествује у раду већег броја стручних, научних и органа управљања (Савета, Наставно - научног већа и сл.) и великог броја комисија, као њихов члан или често председник (Комисије за: Рад и радне односе, Израду Правилника о основама и мерилима за расподелу средстава за личне дохотке, Дисциплинску одговорност студената, Издавачку делатност, Финансијске комисије, Комисије за развој материјалне базе итд.).
Посебно се истиче период од јуна 1983. године до октобра 1987., када је, као Продекан за финансије Машинског факултета у Крагујевцу, значајно допринео јачању материјалне основе рада и изградњи нових просторних капацитета (нових објеката Факултета). Био је, од 1994 - 2000. и од 2002. - 2006. шеф Катедре за Производно машинство.
Научно-стручни радови Проф. др Миодрага Лазића обухватају области:
-обрадљивости конструктивних материјала у обради резањем, структуре трошкова обраде у обради резањем, продуктивности обрадних система у металопрерађивачкој индустрији, оптимизације производних процеса, повећања продуктивности прераде метала и пројектовања и конструисања са триболошког аспекта.
-побољшања услова рада у металопрерађивачкој индустрији и развоја нових технологија и поступака обраде.
-развоја метода и поступака испитивања триболошких појава на контактним површинама машинских елемената.
-пројектовања и конструисања нових производа (алатних машина), посебно новог прилаза који базира на триболошком аспекту пројектовања алатних машина
-развоја, увођења и унапређења система квалитета и менаџмента квалитетом.
У области научноистраживачке делатности Проф. др Миодраг Лазић је активно учествовао или руководио реализацијом већег броја научно-истраживачких пројеката финансираних од стране привредних организација, регионалних и републичких органа (Заједница наука, Министарстава за науку и технологију) и савезних органа.
Истраживања су довела до низа резултата од којих се истичу најважнији:
-израда два прототипа продукционих глодалица, према сопственој конструкцији, намењених серијској производњи средњег и већег обима (једне хоризонталне PHG - 4 и једне вертикалне PVG - 4), који су урађени у Заводима "Црвена Застава",
-значајно побољшање услова рада, смањење загадјења микроклиме и повећање продуктивности производних процеса у металопрерађивачкој индустрији, кроз замену чистих уља за резање емулзијама.
-формирање и развој база података о обрадљивости материјала и триболошким карактеристикама алата и средства за хлађење и подмазивање, као основних елемената Триболошког информационог система.
-увођење и сертифицирање система квалитета у "Застава 21. октобар" д.о.о., Крагујевац итд.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. IVKOVIĆ B., LAZIĆ M., Using radioactive techniques for tribological research, Tribology International, Vol.-, No.5, pp. -, ISSN -, 1975
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. PAVLOVIĆ M., ARSOVSAKI S., ARSOVSKI Z., MIROVIĆ Z., LAZIĆ M., Design Methodology for Discrete Event Simulation Solutions in Manufacturing Enviroment, Strojarstvo-Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, Zagreb, Hrvatska, Vol.53, No.2, pp. 113 – 126, ISSN 0562-1887, 2011
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
13
Укупан
 1. ЦИТОВИЧ И.С., БЕРЕСТНЕВ О.В., ДЗЈУН В.А., ЛАЗИЋ М., Теоретические основи верояатносних расчетов долговечности зубчатих колес и изискание путеии повишенияа их долговечности и снижениа виброактивности, Зборник радова Светског симпозијума о зупчаницима и зупчастим преносницима, Купари, 1978
 2. LAZIĆ M., NASLEDISHEV Yu.K., MINCHENYA N.T., Wear of the contact surfaces of gear teeth in presence of various lubricants, Zbornik radova: 2 - nd Conference on tribology, Budapest, 1979
 3. LAZIĆ M., Tribological and Economical Aspects of Application of Coated Carbide Inserts to Turning Operations, International conference on "opti-mum resources utilization through tribo - terotechnology and maintenance mana-gment", TRIBO - MAINT '81, New Delhi, 1981
 4. JEREMIĆ B., LAZIĆ M., Tribological Characteristics of cutting fluid (emulsion and solution) - application the thin layer activation, 3-rd International Colloquium Lubricants in Metalworking, Esslingen, 1982
 5. MITROVIĆ R., LAZIĆ M., RADIVOJEVIĆ Đ., Die tribologische Erscheinungen auf die wichtigste Teilen von die Zementerzeugungsanlage, Konfe-renz mit internationaler Beteilingung, Verschleiss der Maschinen durch Partikeln II, Prag, 1987
 6. БАБИЋ М., ЛАЗИЋ М., Принципи дефинисања аларма и лимита стања уља у експлоатацији, Зборник радова Осме интернационалне конференције о трибологији ITC 03, Београд, 2003
 7. ЛАЗИЋ М., Испитивање и оцена способности процеса, Зборник радова ИX Међународне научно-стручне конференције ММА 2006, Нови Сад, 2006
 8. ЛАЗИЋ М., Способност процеса обраде метала резањем, Зборник радова XXXI Саветовања производног машинства са међународним учешћем, Крагујевац, 2006, ISBN 86-80581-92-5
 9. ЛАЗИЋ М., Експериментална истраживања у обради метала резањем, Зборник радова XXXI Саветовања производног машинства са међународним учешћем, Крагујевац, 2006, ISBN 86-80581-92-5
 10. ARSOVSKI S., PAVLOVIĆ M., LAZIĆ M., An approach to monitor and change the technology Portfolio of ELV recycling, Festival kvaliteta 2012.- 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, 8. 06., ISBN 978-86-86663-82-5
 11. АРСОВСКИ, С., ЛАЗИЋ, М., КРИВОКАПИЋ, З., ТАДИЋ, Д., ГРУБОР, С., An approach to define optimal technology portfolio of ELV recycling, 11th International Scientific Conference, MMA 2012 - Advanced Production Technologies, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012., 2012, 20-21 septembar, ISBN 978-86-7892-419-4
 12. АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., ЋУРЧИЋ С., МИЛУНОВИЋ С., Mobile Press for Car Recycling Development, Quality Festival 2013.- 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23 - 25. May, ISBN 978-86-86663-94-8
 13. АРСОВСКИ С.,АЛЕКСИЋ А., ЛАЗИЋ М., ТАДИЋ Д., Decreasing vulnerability of recycling system of ELV in Srbia through the integration procesess, III International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013“, Зрењанин, 2013, ISBN 978-86-7672-210-5
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
8
Укупан
 1. ЛАЗИЋ М., Преносници алатних машина, Машински факултет, Крагујевац, 1990
 2. АРСОВСКИ С., ВУКЧЕВИЋ Т., ЛАЗИЋ М., и др., Квалитет и менаџмент, Министарство за науку и технологију републике Србије, Београд, 1993
 3. АРСОВСКИ С., ВУКЧЕВИЋ Т., ЛАЗИЋ М., и др., Прва едиција JUSK. SQ1.02, Југословенска организација за стандардизацију и квалитет, Београд, 1994
 4. ЛАЗИЋ М., са групом аутора, Медицина рада I, КЦС Институт за медецину рада и радиолошку заштиту, Београд, 1996
 5. LAZIĆ M. sa grupom autora, Tribological and economical aspects of application of coated carbide inerts to turning operations, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Крагујевац, 1997
 6. ЛАЗИЋ М., Обрада метала резањем, Машински факултет у Крагујевцу и Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 2002
 7. ЛАЗИЋ М., Машински факултет у Крагујевцу 1960 - 2010., Машински факултет, Крагујевац, Br. strana: 640, ISBN 978-86-86663-59-7, Крагујевац, 2010
 8. ЛАЗИЋ М., Покрет за квалитет у Србији - Допринос Центра за квалитет, Центар за квалитет Факултета инжењерских наука, Br. strana: 688, ISBN 978-86-86663-96-2, Крагујевац, 2013
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
14
Укупан
 1. ЛАЗИЋ М., Триболошки процеси на боковима зуба зупчаника у функцији оптерећења, брзине и врсте средства за подмазивање дефинисани радиоактивном методом, Горива и мазива, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1977
 2. ЛАЗИЋ М., Вредност обраде у функцији концентрације полусинтетичких емулгирајућих уља у средству за хлађење и подмазивање, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1979
 3. ЛАЗИЋ М., Оптимални избор средстава за подмазивање зупчастих парова са триболошког аспекта, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1982
 4. ЛАЗИЋ М., Прилог оптималном избору средстава за подмазивање зупчастих парова са триболошког аспекта, Горива и мазива, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1983
 5. ВЕИНОВИЋ С., МИТРОВИЋ Р., ЛАЗИЋ М., Четврт века студија машинства у Крагујевцу, Машинство - Техника, Vol.-, No.9, pp. -, ISSN -, 1985
 6. ЛАЗИЋ М., Триболошки аспект пројектовања и конструисања машина алатки - основи системског приступа, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1986
 7. ЛАЗИЋ М., Триболошки аспект пројектовања и конструисања машина алатки - триболошка банка података, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1986
 8. ЛАЗИЋ М., Триболошки аспект пројектовања и конструисања машина алатки - триболошки исправна конструкција, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1987
 9. МИТРОВИЋ Р., ЛАЗИЋ М., РАДИВОЈЕВИЋ Ђ., Триболошки процеси на основним елементима постројења за производњу цемента, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1987
 10. ЛАЗИЋ М., РАНКОВИЋ Д., Побољшање услова рада кроз избор средства за хлађење и подмазивање у обради одвалним глодањем, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1988
 11. ЛАЗИЋ М., РАНКОВИЋ Д., ЈОВАНОВИЋ М., МИРЧИЋ В., Испитивање примене емулзије при изради зупчаника одвалним глодањем, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1988
 12. ЛАЗИЋ М., ТАДИЋ Б., НЕДИЋ Б., Обрада на аутоматима - резна уља или емулзије?, Трибологија у индустрији, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1991
 13. АРСОВСКИ С., АРСОВСКИ З., ПЕРОВИЋ М., ЛАЗИЋ М., ШОФРАНАЦ Р., CIM и квалитет, Квалитет и стандардизација, Vol.22, No.1,2, pp. -, ISSN -, 1994
 14. АРСОВСКИ З., АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., Квалитет и акредитација у високом образовању, Квалитет - часопис за унапређење квалитета, Vol.2007, No.1,2, pp. -, ISSN 0354-2408, 2007
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. ЗАХАР С., ЛАЗИЋ М., ЈЕРЕМИЋ Б., Отпори резања при обради челика Č7422, Обрада метала и трибологија, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1974
 2. ЛАЗИЋ М., Утицај стања термичке обраде челика Č 7422 на величину отпора и средње температуре резања при бушењу, Обрада метала и трибологија, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1974
 3. МИЛОШЕВИЋ М., ЛАЗИЋ М., СТОЈАНОВИЋ Р., Један поглед на структуру трошкова обраде цилиндричних зупчаника, Обрада метала и трибологија, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1974
 4. ЛАЗИЋ М., Могући правци повећања продуктивности основних индустријских система, Продуктивност у индустрији, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1985
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
47
Укупан
 1. ИВКОВИЋ Б., ЛАЗИЋ М., Експериментална истраживања триболошких појава на зупчастим паровима радиоактивном методом, Зборник Југословенцког симпозијума по теорији машина и механизама - IFTоММ, Загреб, 1975
 2. ЛАЗИЋ М., СРЕЋКОВИЋ Б., Обрадљивост нисколегираног Cr - Ni - Mo челика за цементацију при обради бушењем, Зборник Југословенског саветовања о процесима, средствима и опреми за термичку обраду, Херцег Нови - Титоград, 1975
 3. ЛАЗИЋ М., Развој триболошких процеса на боковима зуба зупчаника у функцији оптерећења, брзине и врсте средства за подмазивање дефинисан радиоактивном методом, Југословенски симпозијум о трибологији, Охрид, 1976
 4. ЛАЗИЋ М., Основна проблематика процеса резања, ФАМ, Крагујевац - Крушевац, 1979
 5. ЛАЗИЋ М., Упоредно испитивање радне способности и нивоа вибрација зупчастих преносника, XIII Саветовање производног машинства Југославије, Бања Лука, 1979
 6. ЛАЗИЋ М., Проблеми оптимизације процеса резања са аспекта продуктивности и економичности прераде метала, Продуктивност и економичност у индустрији прераде метала, Крагујевац, 1981
 7. ЛАЗИЋ М., Продуктивност и економичност обраде глодањем и спољашњим провлачењем, Зборник радова Машинског факултета, Но.2, Крагујевац, 1981
 8. ЛАЗИЋ М., Прилог оптималном избору средстава за подмазивање зупчастих парова са триболошког аспекта, Југословенско саветовање ЈУГОМА '82, -, 1982
 9. ЛАЗИЋ М., Технолошки поступак обраде као основ за пројектовање експлоатацијских карактеристика алатних машина, VI семинар BIAM '82, Загреб, 1982
 10. ЛАЗИЋ М., Утицај развоја алата и алатних материјала на развој алатних машина, Зборник радова III - ег научностручног скупа ММА '83, Нови Сад, 1983
 11. ЛАЗИЋ М., Прилог оптималном избору вредности геометријског фактора промене зупчастих преносника алатних машина, Зборник радова III - ег научностручног скупа ММА '83, Нови Сад, 1983
 12. АРСОВСКИ С., ПЕРОВИЋ М., АРСОВСКИ З., МИРОВИЋ З., ЛАЗИЋ М., Моделирање циљева квалитета помоћу Петријевих мрежа, Зборник радова XXV Саветовања производног машинства Југославије, Београд, 1984
 13. ЛАЗИЋ М., Могућност аутоматског пројектовања и конструисања зупчастих преносника алатних машина, Зборник радова Машинског факултета, Но.3, Крагујевац, 1985
 14. ЛАЗИЋ М., Избор оптималне варијанте структурног дијаграма преносника алатних машина, Зборник радова XIX Саветовања производног машинства Југославије, Крагујевац, 1985
 15. ЛАЗИЋ М., СРЕЋКОВИЋ Ж., МИЛОВАНОВИЋ С., Могући прилаз проблематици пројектовања продукционих глодалица ЗАСТАВА, Зборник радова XIX Саветовања производног машинства Југославије, Крагујевац, 1985
 16. ЛАЗИЋ М., Триболошка банка података као основ за пројектовање и конструисање триболошки исправне конструкције, Зборник радова Југословенског научностручног скупа "Наука, истраживање и развој машинских система и елемената", Београд, 1987
 17. ЛАЗИЋ М., Избор оптималне варијанте дијаграма бројева обрта код преносника алатних машина, Зборник радова Југословенског научностручног скупа "Наука, истраживање и развој машинских система и елемената", Београд, 1987
 18. МИТРОВИЋ Р., ЛАЗИЋ М., РАДИВОЈЕВИЋ Ђ., Идентификација важнијих трибо - механичких система у постројењима цементне индустрије, Зборник радова Саветовања о триболошкој проблематици у цементној и сродним индустријама, Сплит, 1987
 19. ЛАЗИЋ М., РАНКОВИЋ Д., Смањење ниво загађења микроклиме у обради одвалним глодањем, Зборник радова XXII Саветовања производног машинства Југославије, Охрид, 1989
 20. ЛАЗИЋ М., Триболошки аспект замене резних уља емулзијама у обради одвалним глодањем, Зборник радова Друге Југословенске конференције о трибологији, YUTRIB '91, Крагујевац, 1991
 21. ЛАЗИЋ М., РАНКОВИЋ Д., Могућност замене резних уља емулзијама у обради провлачењем, Зборник радова Друге Југословенске конференције о трибологији, YUTRIB '91, Крагујевац, 1991
 22. ĐORĐEVIĆ Ž., ARSOVSKI S., HODOLIČ J., LAZIĆ M., Analysis of an Error Sources and its Compensation for ACC Turning, Zbornik radova MMA '94, Novi Sad, 1994
 23. АРСОВСКИ С., АРСОВСКИ З., ЛАЗИЋ М., Стратегија компаније за квалитет са аспекта развоја CIM система, Зборник радова 21. конференције JUSK-а, Београд, 1994
 24. АРСОВСКИ С., АРСОВСКИ З., ПЕРОВИЋ М., ЛАЗИЋ М., ШОФРАНАЦ Р., CIM и квалитет, Зборник радова 21. конференције JUSK-а, Београд, 1994
 25. ЛАЗИЋ М., МИЛОСАВЉЕВИЋ Д., Нове технологије у обради метала, монографија: Медицина рада I, KCS Институт за медецину рада и радиолошку заштиту, Београд, 1996
 26. LAZIĆ M., Tribological and economical aspects of application of coated carbide inerts to turning operations, monografija: Tribology in Yugoslavia, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1997
 27. ВАСИЉЕВИЋ Б., ЛАЗИЋ М., Примена ласера у идентификацији стања трибомеханичких система, Зборник радова XXIII Југословенског мајског скупа Одржавање техничких система - YUMO '98, Крагујевац, 1998
 28. ЈЕРЕМИЋ Б., ЛАЗИЋ М., ТИМОТИЈЕВИЋ Д., Савремене тенденције у обуци кадрова за одржавање, Зборник радова XXIII Југословенског мајског скупа Одржавање техничких система - YUMO '98, Крагујевац, 1998
 29. МИЛИЋ Н., ЈЕРЕМИЋ Б., ЛАЗИЋ М., ТОДОРОВИЋ П., МАЧУЖИЋ И., Системски приступ дијагностици алатних машина, Зборник радова XXIII Југословенског мајског скупа Одржавање техничких система - YUMO '98, Крагујевац, 1998
 30. МИЛОШЕВИЋ М., ЛАЗИЋ М., Системи за централно подмазивање отворених зупчастих парова, Зборник радова XXIII Југословенског мајског скупа Одржавање техничких система - YUMO '98, Крагујевац, 1998
 31. АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., Реформа система универзитетског образовања коришћењем концепта тоталног квалитета (TQE), Зборник научног скупа Реформа система универзитетског образовања у Србији на прагу трећег миленијума, Крагујевац, 2000
 32. МИЛОШЕВИЋ М., ЛАЗИЋ М., Утицај начина подмазивања на радни век и трошкове одржавања привредних возила, грађевинских и пољопривредних машина, Зборник радова XXIV Југословенског мајског скупа Одржавање техничких система - YUMO '2000, Будва, 2000
 33. ДЕВЕЏИЋ Г., ЛАЗИЋ М., Кратак преглед концепта, технологија и техника савремених MDA система, Зборник радова XXIX Саветовања производног машинства Југославије, Београд, 2002
 34. ЛАЗИЋ М., Метод седам корака унапређења квалитета - Пут ка савршенству квалитета?, Фестивал квалитета 2005., Крагујевац, 2005, ISBN 86-80581-77-1
 35. ЛАЗИЋ М., Шест сигма - фантазија, заблуда или чињеница?, Фестивал квалитета 2005., Крагујевац, 2005, ISBN 86-80581-77-1
 36. ЛАЗИЋ М., Испитивање, анализа и оцена способности процеса - претпоставка унапређења квалитета, Фестивал квалитета 2006, Крагујевац, 2006, ISBN 86-80581-86-0
 37. ЛАЗИЋ М., Систем квалитета - QMS у високом образовању, Фестивал квалитета 2007., Крагујевац, 2007, ISBN 86-86663-09-5
 38. ЛАЗИЋ М., Акредитација у високом образовању, Фестивал квалитета 2007., Крагујевац, 2007, ISBN 86-86663-09-5
 39. ЛАЗИЋ М., Акредитација и квалитет у високом образовању - Тема: Поступак акредитације у Србији, Workshop 1, Фестивал квалитета 2007., Крагујевац, 2007
 40. ЛАЗИЋ М., Шест сигма - филозофија квалитета у 21. веку?, Фестивал квалитета 2009.- 36. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2009, 20. мај
 41. ЛАЗИЋ М., Индекси способности процеса – мера квалитета процеса, Фестивал квалитета 2009.- 36. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2009, 20. мај, ISBN 978-86-86663-33-7
 42. ЛАЗИЋ М., Шест сигма - филозофија квалитета у 21. веку?, Пета бијенална конференција: Квалитет у ауто-индустрији 2010., Kрагујевац, 2010., 2010, 13 - 14. 10, ISBN 978-86-909461-4-3
 43. ЛАЗИЋ М., Шест сигма - методологија унапређења квалитета, Фестивал квалитета 2011.- 38. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2011, 19 - 21. мај, ISBN 978-86-86663-69-6
 44. ЛАЗИЋ М., Способност процеса - мерење и оцена квалитета про, Фестивал квалитета 2011.- 38. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2011, 19 - 21. мај, ISBN 978-86-86663-69-6
 45. ЛАЗИЋ М., Менаџмент мерењима и мерна несигурност, Фестивал квалитета 2011.- 38. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2011, 19 - 21. мај, ISBN 978-86-86663-69-6
 46. АРСОВСКИ С., ПАВЛОВИЋ М., ЛАЗИЋ М., ЂОРЂЕВИЋ А., Приступ праћењу и изменама Портфолиа технологија рециклаже ЕЛВ, Фестивал квалитета 2012.- 7. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2012, 7.06., ISBN 978-86-86663-83-2
 47. АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., ЋУРЧИЋ С., Анализа захтева за мобилну пресу за рециклажу ЕЛВ, Фестивал квалитета 2013.- 40. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2013, 23 - 25. маја, ISBN 978-86-86663-93-1
Списак резултата М82
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. ПАВЛОВИЋ М., АРСОВСКИ С., ЋУРЧИЋ С., ЛАЗИЋ М., ИВАНОВИЋ Л., ТАДИЋ Д., ГРУБОР С., Мобилна преса за рециклажу аутомобила - индустријски прототип, Блок сигнал, Ниш, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, 2012
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. др Бранко Тадић, ред. проф., др Мирослав Бабић, ред. проф., др Слободан Митровић, доцент, др Миодраг Лазић, ред. проф., мр Ђорђе Вукелић, асистент, Универзални трибометар, ТР-04/2010, Центар за Трибологију, Крагујевац, 2010
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
3
Укупан
 1. др Милан Ерић, доцент, др Милан Павловић, ред. проф., др Славко Арсовски, ред. проф., др Миладин Стефановић, доцент, др Данијела Тадић, ванр. проф., др Миодраг Лазић, ред. проф., Соња Грубор, дипл. инж. маш., др Слободан Митровић, доцент, Софтвер за реинжењеринг технолошких процеса, Центар за ревитализацију индустријских система Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
 2. АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., ТАДИЋ Д., ИВАНОВИЋ Л., ПУШКАРИЋ Х., Софтвер за моделирање тржишне валидације предвиђеног техничког решења аутоматског шредера за рециклажу каблова – STVAŠK, Блок сигнал, Ниш, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2014
 3. АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., ТАДИЋ Д., ИВАНОВИЋ Л., ПУШКАРИЋ Х., Софтвер за моделирање тржишне валидације предвиђеног техничког решења за постројење за детоксикацију ELV - STVPD, Блок сигнал, Ниш, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2014

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој продуктивности и економичности у индустрији прераде метала, 1980. - 1985., Фабрика мазива - Крушевац и Републичка заједница науке
 2. Развој производње продукционих глодалица у ЗАВОДIМА ЦРВЕНА ЗАСТАВА, 1981. - 1984., ООУР Машине - Крагујевац и Регионална заједница науке Шумадије и Поморавља
 3. Развој производње продукционих глодалица са програмским управљањем у ЗАВОДIМА ЦРВЕНА ЗАСТАВА, 1986. - 1990., ООУР Машине - Крагујевац и Регионална заједница науке Шумадије и Поморавља
 4. Продуктивност и еконимичност у функцији триболошких процеса на средствима рада, 1986. - 1990., ООУР Механичка обрада - Крагујевац и Републичка заједница науке
 5. Развој продуктивности у индустрији прераде метала, 1988., Механичка обрада - Крагујевац, Републичка заједница науке и Основне заједнице науке региона Шумадије и Поморавља и Титово Ужице
 6. Истраживање могућности замене чистих уља за резање емулзијама, 1988., Механичка обрада - Крагујевац, Републичка заједница науке и Основна заједнице науке региона Шумадије и Поморавља
 7. Развој и примена нових технологија у производним процесима, 1988. - 1990., Заводи Црвена Застава и Основна заједнице науке региона Шумадије и Поморавља
 8. Развој CIM система са аспекта повећања флексибилности и продуктивности индустрије, Пројекат S.1.0051-7/91, 1990. - 1993., Фонд за технолошки развој Републике Србије
 9. Пројекат S.5.33.71.0110: Развој и освајање елемената опреме и технологије за аутомобилску и ваздухопловну индустрију применим савремених метода прорачуна, пројектовања и теорије поузданости, PP6: Развој и пројектовање сервосистема за управљање лаким и средњим привредним и доставним возилима, 1998. - 2000., PPT, Сервоуправљачи - Трстеник, Застава камиони - Крагујевац и Министарство за науку и технологију Републике Србије
 10. Пројекат MIS 3.03.0002.B: Развој лаких CNC машина за обраду дрвета, лаких метала, пластике и других неметалних материјала, 2002. - 2003., Застава машине - Крагујевац и Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије
 11. Пројекат MHT 2.02.0012.B: Развој домаћих неконвенционалних триболошки напредних материјала, 2002. - 2004., RAR - Београд и Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије
 12. Пројекат NPEE 413-107.B: Унапређење енергетске ефикасности система за водоснабдевање Крагујевца, 2002. - 2005., Водовод - Крагујевац и Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије
 13. Технолошки пројекат TR - 6303B: Развој напредних трибомеханичких система - Композити на бази лаких метала и уређаји за пречишћавање и трибодијагностику уља, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2005. - 2007.
 14. Технолошки развој: Пројекат 14005: Развој напредне опреме за трибо-дијагностику и ММС на бази лаких метала, Министарство за науку и техно-лошки развој Републике Србије, 2008. - 2011.
 15. Типизирани документи система квалитета за научноистраживачке организације у Србији - Факултете и Институте; Улога: учесник у изради докумената, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1999. - 2000.
 16. Технолошки развој: Пројекат 035033 - Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011. - 2014.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Развитие и совршенствовании радиоизотопних методов исследованиа трибологических авлении в деталиах машин и инструменте, Машински факултет Крагујевац и ИНДМАШ АН БССР, 1976 - 1978.
 2. Исследование трибологических авлении в деталиах машин и механизмах с исползованием радиоактивних изотопов, Машински факултет Крагујевац и ИНДМАШ АН БССР, 1976 - 1978., Минск, 1979 – 1983.
 3. Обука и запошљавање вишкова запослених и незапослених из области система менаџмента квалитетом Пројекат у оквиру Програма - Интеграција обучавања и запошљавања одраслих у Шумадијском округу, EUREKNA програм, Eurecna Srl, 02/SER01/14/001/04, 2004.
 4. Унапређење квалитета и заштите животне средине – IQEP, Пројекат је финансирала EU, реализовала Европска агенција за реконструкцију, а спровео Enterprise plc у оквиру Програма регионалног друштвено-економског развоја (RSEDP), 2005.
 5. 03SER01/06/013 - Повећање пословне способности постојећих предузећа и стварање предуслова за оснивање нових у региону Баната кроз обуку у области управљања, организације, управљање квалитетом и HACCP, Пројекат финансира EU, реализује Европска агенција за реконструкцију, Регионална привредна комора Панчево и Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, 2006.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Гвозденовић Т., Истраживање утицаја стандарда инфраструктуре квалитета и информационих технологија на ефикасност управљања пројектима, Машински факултет, Крагујевац, 2009.
 2. Пуношевац З., Регионални приступ унапређењу квалитета, Машински факултет, Крагујевац, 2008.
 3. Радосављевић Љ., Интеграција менаџмента ризиком и оцењивања усаглашености производа, Машински факултет, Крагујевац, 2009.
 4. Васиљевић Б., Развој ласерског метода за идентификовање стања елемената трибомеханичких система, Машински факултет, Крагујевац, 1990.
 5. Тадић Б., Моделска испитивања истосмерног глодања са динамичког и триболошког аспекта, Машински факултет, Крагујевац, 1997.
 6. Недић Б., Развој методе управљања процесом обраде метала резањем преко динамичких карактеристика параметара резања, Машински факултет, Крагујевац, 1998.
 7. Николић Б., Утицај елемената режима обраде на параметре функције алата, Машински факултет, Крагујевац, 1999.
 8. Тасевски А., Поузданост ултразвучне дефектоскопије танкозидних шавних аустенитних цеви заварених високофреквентним поступком, Машински факултет, Крагујевац, 1999.
 9. Гламочић Љ., Стратегија одржавања нумерички управљаних алатних машина, Машински факултет, Крагујевац, 2005.
 10. Шофранац Р., Интеграција пројектовања CIM и TQM система, Машински факултет, Крагујевац, 2006.
 11. Врач Д., Истраживање процеса завршне обраде кошуљице цилиндра мотора СУС, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
 12. Секулић М., Одређивање сила резања при бушењу, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
 13. Кучинар Р., Менаџмент перформансама предузећа с аспекта квалитета, Фењкултет инжењерских наука; Крагујевац, 2014.
 14. Баралић Јелена, Енергија и квалитет обраде абразивним млазом, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2014
 15. Мољевић С., Истраживање оправданости улагања у инфраструктуру квалитета у Сарајевско-романијској регији, Машински факултет Источно Сарајево, Источно Сарајево, 2010.
 16. Рајковић Д., Интегрисани системи менаџмента у малим и средњим предузећима, Машински факултет, Крагујевац, 2011.

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Тадић Б., Утврђивање корелативних веза параметара резања као подлоге за развој експертног система у обради стругањем, Машински факултет, Крагујевац, 1991.
 2. Недић Б., Управљање процесом обраде бушењем, Машински факултет, Крагујевац, 1992.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Тадић Б., Утврђивање корелативних веза параметара резања као подлоге за развој експертног система у обради стругањем, Машински факултет, Крагујевац, 1991.
 2. Недић Б., Управљање процесом обраде бушењем, Машински факултет, Крагујевац, 1992.
 3. Каровић Д., Продуктивност обрадних система у фуницији триболошких карактеристика савремених резних алата, Машински факултет, Крагујевац, 1994.
 4. Милићевић Р., Методе унапређења квалитета у CIM/TQM амбијенту, Машински факултет, Крагујевац, 1998.
 5. Секулић М., Развој подлога за прорачун сила резања, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1998.
 6. Пуношевац З., Менаџмент знањем у систему квалитета TRAYAL корпорације, Машински факултет, Крагујевац, 2004.
 7. Мољевић С., Транзиција постојећег система квалитета у QMS, Машински факултет, Крагујевац, 2006.
 8. Весић Н., Утицај технолошких параметара израде на фотометријске карактеристике делова од пластичних маса, Машински факултет, Крагујевац, 2007.
 9. Ковач Ж., Управљање процесима обраде резањем применом технолошких база података, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Maшинска обрада 1977. – 1985. Метрологија 1983. – 2001. Неконвенционални поступци обраде 1983. – 2001. Производне технологије II (ОМР) 1996. – 2007. ТQM_Алати квалитета 2003. – 2007. Методе и технике унапређења квалитета 2003. – 2007., На матичном факултету, 1977-2007
 2. Машински факултет – Приштина Машине алатке 1993. – 1995 Мерење и контрола 1993. – 1995. Алати и прибори 1993. – 1995. Виша техничка школа Крагујевац Мерење и контрола 1995. – 2000. , На другом универзитету, 1993-2000
 3. Maшинска обрада, На матичном факултету, 1977. – 1985.
 4. Метрологија, На матичном факултету, 1983. – 2001
 5. Неконвенционални поступци обраде, На матичном факултету, 1983. – 2001.
 6. Производне технологије II (ОМР), На матичном факултету, 1996. – 2007.
 7. ТQM_Алати квалитета, На матичном факултету, 2003. – 2007.
 8. Методе и технике унапређења квалитета, На матичном факултету, 2003. – 2007.
 9. Машински факултет – Приштина Машине алатке, На другом универзитету, 1993. – 1995
 10. Машински факултет – Приштина Мерење и контрола, На другом универзитету, 1993. – 1995.
 11. Машински факултет – Приштина Алати и прибори, На другом универзитету, 1993. – 1995.
 12. Виша техничка школа Крагујевац Мерење и контрола, На другом универзитету, 1995. – 2000.

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Управног одбора МФКг, На матичном факултету, 2000. – 2002.
 2. Члан ННВ МФКг, На матичном факултету, -
 3. Члан деканског колегијуме МФКг, На матичном факултету, 1994. – 2000. и 2001. – 2006.
 4. Председник Комисије за реформу на МФКг, На матичном факултету, 1998. – 2000.
 5. Шеф Катедре за Производно машинство , На матичном факултету, 1994. – 2000. и 2001. – 2006.
 6. Члан Савета Универзитета, На универзитету, 2002. – 2003.
 7. Председник стручног већа за техничке науке, На универзитету, 1996. – 2000.
 8. Одборник СО Чачак, На нивоу републике или локалне самоуправе, 1969. - 1971.
 9. Члан Републичког Савета за квалитет, На нивоу републике или локалне самоуправе, 1996. – 1998.
 10. Председник ОК СК Крагујевац, На нивоу републике или локалне самоуправе, 1989. – 1990.
 11. Продекан за финансије МФКг, На дужности органа пословађења, 1983. – 1987.
 12. Подпредседник Општинске конференције Омладинске организације – Ужице , Остало, 1967.
 13. Председник Савеза студената виших школа, Чачак , Остало, 1969. – 1970.
 14. Подпредседник Општинске конференције Омладинске организације – Чачак, Остало, 1969. – 1970.
 15. Подпредседник Савеза студената факултета и виших школа, Крагујевац , Остало, 1971. – 1972.
 16. 1. Члан Управног одбора МФКг, 2000. – 2002. 2. Члан ННВ МФКг 3. Члан деканског колегијуме МФКг, 1994. – 2000. и 2001. – 2006. 4. Председник Комисије за реформу на МФКг, 1998. – 2000. 5. Шеф Катедре за Производно машинство, 1994. – 2000. и 2001. – 2006. , На матичном факултету, 1994-2006
 17. 1. Члан Савета Универзитета, 2002. – 2003. 2. Председник стручног већа за техничке науке, 1996. – 2000. , На универзитету, 1996-2003
 18. 1. Одборник СО Чачак, 1969. - 1971. 2. Члан Републичког Савета за квалитет, 1996. – 1998. 3. Председник ОК СК Крагујевац, 1989. – 1990. , На нивоу републике или локалне самоуправе, 1969-1998
 19. 1. Продекан за финансије МФКг, 1983. – 1987., На дужности органа пословађења, 1983-1987
 20. 1. Подпредседник Општинске конференције Омладинске организације – Ужице 1967., Остало, 1967

Уџбеници
 1. ЛАЗИЋ М., Машински факултет у Крагујевцу 1960 - 2010., монографија, Машински факултет, Крагујевац, 2010
 2. Арсовски С., Лазић М., Водич за менаџере квалитета, Центар за квалитет и Машински факултет, Крагујевац, 2010.
 3. АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М., Водич за инжењере квалитета, Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2008.
 4. ЛАЗИЋ М., QMS водич бр. 8: Мерења, анализе и побољшања, Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2008.
 5. ЛАЗИЋ М., Обрада метала резањем, приручник за лабораторијске вежбе, Машински факултет, Крагујевац, 1979.
 6. ЛАЗИЋ М., Обрада метала резањем, збирка решених задатака, Машински факултет, Крагујевац, 1980.
 7. ЛАЗИЋ М., Обрада метала резањем, збирка решених задатака, ИИ допуњено и прерађено издање, Машински факултет, Крагујевац, 1982.
 8. ЛАЗИЋ М., са групом аутора, Приручник за металце, Но.1 - Металостругари, CPR - Машински факултет, Крагујевац, 1983.
 9. ЛАЗИЋ М., са групом аутора, Приручник за металце, Но.2 - Металоглодачи, CPR - Машински факултет, Крагујевац, 1983.
 10. ЛАЗИЋ М., са групом аутора, Приручник за металце, Но.3 - Металобрусачи, CPR - Машински факултет, Крагујевац, 1983.
 11. ЛАЗИЋ М., са групом аутора, Приручник за металце, Но.4 - Бравари - алатничари, CPR - Машински факултет, Крагујевац, 1983.
 12. ЛАЗИЋ М., Основи метрологије, универзитетски уџбеник, Машински факултет, Крагујевац, 1987.
 13. ЛАЗИЋ М., Обрада метала резањем, приручник за лабораторијске вежбе, II допуњено и прерађено издање, Машински факултет, Крагујевац, 1987.
 14. ЛАЗИЋ М., МИТРОВИЋ Р., МИТРОВИЋ М., Технологија контроле, приручник, Друштво алатничара, Чачак, 1988.
 15. ЛАЗИЋ М., Неконвенционални поступци обраде, универзитетски уџбеник, Научна књига, Београд, 1990.
 16. ЛАЗИЋ М., Институт МФК - фундаментална, примењена и развојна истраживања, Информатор Машинског факултета, Машински факултет, Крагујевац, 1993.
 17. ЛАЗИЋ М., МИЛИЋЕВИЋ Р., Мерење и контрола, уџбеник, Виша техничка школа машинске и саобраћајне струке, Крагујевац, 2000.
 18. ЛАЗИЋ М., Технологија обраде метала резањем, универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу и Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 2002.
 19. ЛАЗИЋ М., НЕДИЋ Б., МИТРОВИЋ С., Технологија обраде метала резањем, избор режима обраде, универзитетски приручник, Машински факултет у Крагујевцу и Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 2002.
 20. ЛАЗИЋ М., Машински факултет у Крагујевцу, Информатор Машинског факултета поводом 45. година рада, Машински факултет, Крагујевац, 2005.
 21. ЛАЗИЋ М., Алати, методе и технике унапређења квалитета, универзитетски уџбеник, Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2006.

Преводи
 1. ЈАШЕРИЦИН П.И., СКОРИНИН Ю.В., Век трајања машина у функцији услова обраде основних елемената, Трибологија у индустрији, посебно издање, 1980. (превод са руског).

РЕЦЕНЗИЈА УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА И МОНОГРАФИЈА
 1. НЕДИЋ Б., ВЕСИЋ Н., ВАСИЉЕВИЋ Д., Боја, калориметрија и пластичне масе, монографија, Машински факултет, Крагујевац, 2008.
 2. МИЛИКИЋ Д., ГОСТИМИРОВИЋ М., СЕКУЛИЋ М., Основе технологије обраде резањем, универзитетски уџбеник, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2008.
 3. ДЕВЕЏИЋ Г., CAD/CAM технологије, универзитетски уџбеник, Машински факултет, Крагујевац, 2009.
 4. ЂУКИЋ В., НЕДИЋ Б., Алатни челици, приручник, Научна књига, Београд, 1990.
 5. СЕКУЛИЋ С., Технолошке могућности постизања тачности при обради, приручник, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе, Нови Сад, 1991.
 6. ЗАХАР С., Машине алатке 1, уџбеник, Југословенско друштво за Трибологију, Крагујевац, 1993.
 7. ИВКОВИЋ Б., Обрада метала резањем, уџбеник, Југословенско друштво за Трибологију, Крагујевац, 1994.
 8. ВАСИЉЕВИЋ Б., Iдентификација топографије обрађених површина ласером, монографија, Југословенско друштво за Трибологију, Крагујевац, 1993.
 9. ПЕРОВИЋ М., АРСОВСКИ С., АРСОВСКИ З., Производни системи, уџбеник, CIM центар - Машински факултет, Крагујевац, 1996.
 10. ЗАХАР С., Машине алатке 2, уџбеник, Југословенско друштво за Трибологију, Крагујевац, 1997.
 11. РАНЂИЋ Д., ИСАИЛОВИЋ П., Управљање квалитетом, уџбеник, Виша пословна школа, Београд, 2001.
 12. МИЛИКИЋ Д., Неконвенционални поступци обраде, уџбеник, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002.
 13. ВАСИЉЕВИЋ Б., НЕДИЋ Б., Модификовање површина - основне технологије модификовања, помоћни универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу и Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 2003.
 14. ПЕРОВИЋ М., Менаџмент, информатика, квалитет, монографија, CIM Центар - Машински факултет, Крагујевац, 2003.
 15. ДЕВЕЏИЋ Г., Софтверска решења CAD/CAM система, уџбеник, Машински факултет, Крагујевац, 2004.
 16. БАБИЋ М., Мониторинг уља за подмазивање, монографија, Машински факултет у Крагујевцу и Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 2004.
 17. ЈЕШИЋ Д., Мерна техника, универзитетски уџбеник, Машински факултет, Бања Лука, 2005.
 18. НЕДИЋ Б., Динамика процеса резања, монографија, Машински факултет, Крагујевац, 2006.
 19. АРСОВСКИ С., Менаџмент процесима, монографија, Машински факултет - Центар за квалитет, Крагујевац, 2006.
 20. БАБИЋ М., МИТРОВИЋ С., Триболошке карактеристике композита на бази ZnAl легура, монографија, Машински факултет - Центар за квалитет, Крагујевац, 2007.
 21. АРСОВСКИ С., Мапирање пословних процеса, Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010.
 22. АРСОВСКИ С., уредник, Безбедност прехрамбених производа и квалитет услуга: услов за остварење конкурентности, монографија, Машински факултет у Крагујевцу и Центар за квалитет, Крагујевац, 2010.
 23. СТЕФАНОВИЋ М., уредник, Управљање ланцима снабдевања: мултидисциплинарни приступ унапређењу перформанси, монографија, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Крагујевац, 2012.
 24. ТАДИЋ Б., ВУКЕЛИЋ Ђ., ЈУРКОВИЋ З., Алати и прибори, универзитетски уџбеник, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Крагујевац, 2012.
 25. АРСОВСКИ С., уредник, Интегрисани системи менаџмента, монографија, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу и Центар за квалитет, Крагујевац, 2013.

УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
 1. Трибологија у индустрији, Секретар редакције, Национални домаћи часопис, од 1979. – 1991.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА КВАЛИТЕТ
 1. Квалитет и менаџмент, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, Привредна комора, Крагујевац, 1994
 2. Квалитет и менаџмент, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, Привредна комора, Краљево, 1994.
 3. Квалитет и менаџмент, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, Привредна комора, Ужице, 1994.
 4. Инструктивни семинари, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, (четири семинара друштва групе Застава), 1995.
 5. Семинари за обуку менаџмента, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, RMHK - Косовска Митровица, 1996.
 6. Семинари за обуку менаџмента, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, ITI - Ивањица, 1997.
 7. Семинари за обуку менаџмента, Област: Структура и захтеви стандарда ISO 9000, Metal Secco - Горњи Милановац, 1998.
 8. Застава Метал - Ресавица, 1999.
 9. Инжењери квалитета, Области: Алати и технике квалитета, Статистичке методе, Контролисање, испитивање и метрологија, Тржиште рада, Крагујевац, 1999.
 10. Менаџери квалитета, Области: Алати и технике квалитета, Статистичке методе, Метролошки аспекти квалитета, Тржиште рада, Крагујевац, 2000.
 11. Семинари за обуку менаџмента, Област: Захтеви ISO 9001; Структура и захтеви стандарда ISO 9000, Застава Промет - Крагујевац, 2002.
 12. EUREKNA - Захтеви ISO 9001:2000; Области: Методе унапређења квалитета, Тржиште рада и Застава образовање, Крагујевац, 2004.
 13. Унапређење квалитета и заштите животне средине – IQEP, Пројекат ЕУ и Европске агенције за реконструкцију у оквиру програма Регионалног друштвено-економског развоја - Алати и технике QMS и менаџмента квалитетом, Крагујевац, 2005.
 14. IQEP и Регионална привредна комора Панчево - Контрола квалитета - верификација квалитета у производњи, Панчево - Кикинда, 2006.
 15. IQEP и Регионална привредна комора Панчево - Статистичка контрола квалитета, Панчево - Кикинда, 2006.
 16. IQEP и Регионална привредна комора Панчево - Унапређење квалитета и алати квалитета, Панчево - Кикинда, 2006.
 17. IQEP и Регионална привредна комора Панчево - Методе унапређења квалитета и DoE, Панчево - Кикинда, 2006.
 18. ЈКП Водовод - Крагујевац, семинар за менаџмент, тема: Мерење, праћење и унапређење процеса и IMS - а, Крагујевац, 2006.
 19. ЈКП Водовод - Крагујевац, семинар за пројектне тимове, област: Мерење, праћење и унапређење процеса и IMS - а, тема 1: Захтеви стандарда QMS, Крагујевац, 2006.
 20. ЈКП Водовод - Крагујевац, семинар за пројектне тимове, област: Мерење, праћење и унапређење процеса и IMS - а, тема 2: Основи SPC метода и алати квалитета, Крагујевац, 2006.
 21. ЈКП Водовод - Крагујевац, семинар за пројектне тимове, област: Мерење, праћење и унапређење процеса и IMS - а, тема 3: Методе и технике унапређења квалитета, Крагујевац, 2006.
 22. ЈКП Енергетика - Крагујевац, семинар за пројектне тимове, област: Мерење, праћење и унапређење процеса и IMS - а, тема 3: Методе и технике унапређења квалитета, Крагујевац, 2008.
 23. Gomma line, Крагујевац - СПЦ методе и статистичко праћење процеса, Крагујевац, 2009.
 24. Gomma line, Крагујевац – Способност процеса и опреме, Крагујевац, 2009.
 25. Каблови, Јагодина, Мерења, анализе и побољшања, Јагодина, 2009.

КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
 1. Виша техничка школа - Нови Београд: Акредитација школе према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и спорта, 2007. - 2008.
 2. Технички факултет - Чачак: Акредитација факултета према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете, 2007. - 2008.
 3. Агрономски факултет - Чачак: Акредитација факултета према стандар-дима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете, 2008.
 4. Факултет уметности - Крагујевац: Акредитација факултета према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете, 2008.
 5. Предмет: Развој и имплементација стандарда ISO 9001; Улога: консултант, области: контролисање и испитивање, контрола опреме за контролисање, мерење и испитивање, Контрола неусаглашених производа, корективне и превентивне мере, статистичке методе, "Застава 21. октобар" д.о.о., Крагујевац (сертификат QS1-0025), 1994. - 1996.
 6. Предмет: Развој и имплементација стандарда ISO 9001; Улога: консултант, области: контролисање и испитивање, контрола опреме за контролисање, мерење и испитивање, Контрола неусаглашених производа, корективне и превентивне мере, статистичке методе, RMHK, Косовска Митровица (у завршној фази), 1996. - 1998.
 7. Предмет: Развој и имплементација стандарда ISO 9001; Улога: консултант, области: контролисање и испитивање, контрола опреме за контролисање, мерење и испитивање, статистичке методе, Metal Secco - Горњи Милановац (у завршној фази), 1998. - 1999.
 8. Предмет: Развој и имплементација стандарда ISO 9001; Улога: консултант, области: контролисање и испитивање, контрола опреме за контролисање, мерење и испитивање, статистичке методе, Zastava Metal - Ресавица, 1999. - 2000.
 9. Типизирани документи система квалитета за научноистраживачке организације у Србији - Факултете и Институте; Улога: учесник у изради докумената, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1999. - 2000.
 10. Предмет: Развој и имплементација стандарда ISO 9001; Улога: консултант, области: контролисање и испитивање, контрола опреме за контролисање, мерење и испитивање, Контрола неусаглашених производа, корективне и превентивне мере, статистичке методе, Застава Промет - Крагујевац, 2002. - 2004.
 11. ЈКП Водовод - Крагујевац: Увођење система квалитета према стандардима серије ISO 9000 и ISO 14000
 12. Виша техничка школа - Пожаревац: Акредитација школе према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и спорта
 13. Виша техничка школа - Чачак: Акредитација школе према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и спорта
 14. Виша техничка школа - Звечан: Акредитација школе према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и спорта