ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Мирослав Живковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМирослав Живковић
Година и место рођењаКрагујевац 23.03.1962.
ЗвањеРедовни професор
E-mailmiroslav.zivkovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (Примењена механика, Примењена информатика и рачунарско инжењерство)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1985
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловПримена аналогног и дигиталног рачунара на решавање проблема принудних осцилација моторних возила
ОбластМоторна возила
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1989
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловРешавање нелинеарних термомеханичких проблема конструкција методом коначних елемената
ОбластМетод коначних елемената, Примењена механика
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1996
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловКоначни елемент греде са деформабилним пресеком општег облика за линеарну и нелинеарну анализу
ОбластМетод коначних елемената, Примењена механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1986Машински факултетАсистент
1997Машински факултетДоцент
2001Машински факултетВанредни професор
2007Машински факултетРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1994Национални технички универзитет у Атини (НТУА)децембар 1994. - јануар 1995.
1997Универзитет града Тукумана - Аргентинасептембар 1997.
2005Национални технички универзитет у Атини (НТУА)јул 2005.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1985најбољи студент у генерацији на Универзитету у Крагујевцу
2011Добитник Захвалнице од Министрства одбране Републике Србије 2011.
2018добитник Повеље Савеза инжењера и техничара Србије 2018.
2020добитник признања Заслужни члан Савеза инжењера и техничара Србије 2020.
2021добитник повеље Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 2021.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
- Лиценца одговорног пројектанта транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија бр. 333 G402 08. (2008-) - Руководилац Центра за инжењерски софтвер и динамичка испитивања (капитална опрема и софтвер: сервопулзатор SHIMADZU 10kN; оптички мерни системи ATOS, TRITOP, TOUCH PROBE; мерна рука FARO; затезни HOPKINS штап; FEMAP, NX NASTRAN, LS DYNA, PAK). (2012-) - Руководилац истраживачког тима у Лабораторији за инжењерски софтвер Факултета инжењерских наука у Крагујевцу који се бави развојем и применом софтверског пакета ПАК за анализу конструкција. ПАК се заснива на методи коначних елемената, а користи се у домаћој и иностраној индустрији, институтима и универзитетима. ПАК је општи прoграм за линеарну и нелинеарну статичку и динамичку анализу конструкција, провођење топлоте, механику флуида, биомеханику и спрегнуте проблеме. (2000-) - Главна истраживања у областима: изопараметарски коначни елементи (2Д, 3Д, љуска, гредни суперелемент) за линеарну и нелинеарну статичку и динамичку анализу, анизотропни термоеластични модели, побољшани коначни елементи са инкопатиблним померањима, мешовита интерполација и селективна интеграција за елемент љуске, нелинеарно провођење топлоте, ламинарно струјање вискозног флуида са преносом топлоте, имплицитна интеграција напона за термопластичне моделе и механику тла, развој алгоритама за велике деформације, нове нумеричке методе за механику лома, замор, механику оштећења и мултифизичке проблеме. - Руководилац преко 300 студија и пројеката у директној сарадњи са привредим организаицијама у земљи и иностронству.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Jovičić G., Živković M., Kojić M., Vulović S., A Numerical Procedure for Calculation of the Stress Intensity Factors and Its Use for Life Assessment of the Steam Turbine Housing of the Thermal Power Plant, From Fracture Mechanics to Structural Integrity Assessment, Beograd, 2003
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
10
Укупан
 1. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., A general beam finite element with deformable cross-section, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.190, No.20-21, pp. 2651-2680, ISSN 0045-7825, 2001
 2. Kojić M., Vlastelica I. and Živković M., Implicit stress integration procedure for small and large strain of the Gurson material model, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol.53, No.12, pp. 2701-2720, ISSN 0029-5981, Doi 10.1002/nme.410, 2002
 3. Mijailović S., Kojić M., Živković M., Fabry B. and Fredberg J., A finite element method of cell deformation during magnetic bead twisting, Journal of Applied Physiology, Vol.94, No.4, pp. 1429-1436, ISSN 8750-7587, Doi 10.1152/japplphysiol.00255.2002, 2002
 4. Grujović N., Divac D., Živković M., Slavković R., Milivojević N., Milivojević V., Rakić D., An Inelastic Stress Integration Algorithm for a Rock Mass Containing Sets of Discontinuities, Acta Geotechnica, Vol.8, No.3, pp. 265-278, ISSN 1861-1125, 2013
 5. Milovanović V., Dunić V., Rakić D., Živković M., Identification causes of cracking on the underframe of wagon for transportation containers - Fatigue strength assessment of wagon welded joints, Engineering Failure Analysis, Vol.31, No.-, pp. 118-131, ISSN 1350-6307, 2013
 6. Dunić V., Busarac N., Slavković V., Rosić B., Niekamp R., Matthies H., Slavković R., Živković M., A thermo-mechanically coupled finite strain model considering inelastic heat generation, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Vol.28, No.4, pp. 993-1007, ISSN 0935-1175, Doi 10.1007/s00161-015-0442-5, 2016
 7. Nikola Vučetić, Gordana Jovičić, Branimir Krstić, Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Josip Kačmarčik, Ranko Antunović, Research of an aircraft engine cylinder assembly integrity assessment – Thermomechanical FEM analysis, Engineering Failure Analysis, Vol.111, No.-, pp. 104453, ISSN 1350-6307, 2020
 8. Jelena Živković, Vladimir Dunić,Vladimir Milovanović, Ana Pavlović, Miroslav Živković, A Modified Phase-Field Damage Model for Metal Plasticity at Finite Strains: Numerical Development and Experimental Validation, Metals, Vol.11, No.1, pp. 47, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met11010047, 2021
 9. Vladimir Dunić, Jelena Živković,Vladimir Milovanović, Ana Pavlović, Andreja Radovanović, Miroslav Živković, Two-Intervals Hardening Function in a Phase-Field Damage Model for the Simulation of Aluminum Alloy Ductile Behavior, Metals, Vol.11, No.11, pp. 1685, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met11111685, 2021
 10. Vladimir Milovanović, Dušan Arsić, Miroslav Milutinović, Miroslav Živković, Marko Topalović, A Comparison Study of Fatigue Behavior of 355J2+N, S690QL and X37CrMoV5-1 Steel, Metals, Vol.12, No.7, pp. 1199, ISSN 2075-4701, Doi https://doi.org/10.3390/met12071199, 2022
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Slavković R., Živković M. and Kojić M., Enhanced 8-node three-dimensional solid and 4-node shell elements with incompatible generalized displacements, Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol.10, No.-, pp. 699- 709, ISSN -, 1994
 2. Kojić M., Živković M. and Kojić A., Elastic-Plastic analysis of orthotropic multilayered beam, Computers & Structures, Vol.-, No.57, pp. 205-211, ISSN -, 1995
 3. Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., A General Orthotropic Von Mises Plasticity Material Model with Mixed Hardening: Model Definition and Implicit Stress Integration Procedure, Journal of Applied Mechanics, Vol.-, No.63, pp. 376-382, ISSN -, 1996
 4. Jovičić G., Nikolić R., Živković M., Milovanović D., Jovičić N., Maksimović S., Đorđević J., An estimation of the high-pressure pipe residual life, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol.13, No.1, pp. 36-44, ISSN 1644-9665, 2013
 5. Nikolić R., Radovanović M., Živković M., Nikolić A., Rakić D., Blagojević M., Modeling Of Thermoelectric Module Operation In Inhomogeneous Transient Temperature Field Using Finite Element Method, Thermal Science, Vol.18, No.Suppl. 1, pp. S239-S250, ISSN 0354-9836, 2014
 6. Dragan Rakić, Milan Stojković, Damjan Ivetić, Miroslav Živković, Nikola Milivojević, Failure Assessment of Embankment Dam Elements: Case Study of the Pirot Reservoir System, Applied Sciences, Vol.12, No.2, pp. 558, ISSN 2076-3417, Doi https://doi.org/10.3390/app12020558, 2022
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
22
Укупан
 1. Jovičić G., Grabulov V., Maksimović S., Živković M., Jovičić N., Bošković G., Maksimović K., Residual Life Estimation of a Thermal Power Plant Component – The High-Pressure Turbine Housing Case, THERMAL SCIENCE International Scientific Journal, Vol.13, No.4, pp. 99-106, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI0904099J, 2009
 2. Jovičić G., Živković M., Jovičić N., Numerical Simulation of Crack Modeling using Extended Finite Element Method, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol.55, No.9, pp. 549-554, ISSN 0039-2480, Doi UDC 620.178, 2009
 3. Jovičić G., Živković M., Sedmak A., Jovičić N., Milovanović D., Improvement of algorithm for numerical crack modeling, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol.10, No.3, pp. 19-35, ISSN 0354-9836, 2010
 4. Lazić V., Sedmak A., Živković M., Aleksandrović S., Čukić R., Jovičić R., Ivanović I., Theoretical-Experimental Determining of Cooling Time (t8/5) in Hard Facing of Steels for Forging Dies, Thermal science, Vol.14, No.1, pp. 235-246, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI1001235L, 2010
 5. Mandić V., Adamović D., Jurković Z., Stefanović M., Živković M., Ranđelović S., Marinković T., Numerical FE Modelling of the Ironing Process of Aluminium Alloy and its Experimental Verification, FAMENA, Vol.34, No.4, pp. 59-69, ISSN 1333-1124, 2010
 6. Živković M., Nikolić A., Slavković R., Živić F., Nonlinear Transient Heat Conduction Analysis of Insulation Wall of Tank for Transportation of Liquid Aluminum, Thermal Science, Vol.14, No.Suppl., pp. S299-S312, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100506029Z, 2010
 7. Živković M., Vulović S., Vujanac R., Assessment of the Drum Remaining Lifetime in Thermal Power Plant, Thermal Science - International Scientific Journal, Vol.14, No.Suppl., pp. S313-S321, ISSN 0354-9836, Doi DOI:10.2298/TSCI100507030Z, 2010
 8. Stepanović Ž., Živković M., Vulović S., Aćimović Lj., Ristić B., Matić A., Grujović Z., High, Open Wedge Tibial Osteotomy: Finite Element Analysis of Five Internal Fixation Modalities, Vojnosanitetski pregled, Vol.68, No.10, pp. 867-871, ISSN 0042-8450, Doi 10.2298/VSP1110867S, 2011
 9. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Živković M., Stanković G., Influence of blocks' topologies on endothelial shear stress observed in CFD analysis of artery bifurcation, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.15, No.1, pp. 97-104, ISSN 1509-409, 2013
 10. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Živković M., Stanković G., A Novel Framework for Fluid/Structure Interaction in Rapid Subject-Specific Simulations of Blood Flow in Coronary Artery Bifurcations, Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, Vol.71, No.3, pp. 285–292, ISSN 0042-8450, 2014
 11. Petrović R., Živković M., Zheng Rong W., Rakić D., Slavković R., Influence of Air Content Entrained in Fluid of a Vane Pump with Double Effect Operating Parameters, Technical Gazette, Vol.21, No.2, pp. 401-407, ISSN 1330-3651, 2014
 12. Petrović R., Živković M., Topalović M., Slavković R., Analytical, Numerical and Experimental Stress Assessment of the Spherical Tank with Large Volume, Technical Gazette, Vol.22, No.5, pp. 1135-1140, ISSN 1330-3651, 2015
 13. Blagojević M., Rakić D., Topalović M., Živković M., Optical Coordinate Measurements of Parts and Assemblies in Automotive Industry, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol.23, No.5, pp. 1541-1546, ISSN 1848-6339, Doi 10.17559/TV-20130918160442, 2016
 14. Milovanović V., Živković M., Jovičić G., Kozak D., The analysis of choice influence in fatigue failure criteria on integrity assessment of wagon structure, Tehnički Vjesnik = Technical Gazette, Vol.23, No.3, pp. 701-705, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20140428120648, 2016
 15. Milovanović V., Živković M., Jovičić G., Živković J., Kozak D., The Influence of Wagon Structure Part Shape Optimization on Ultimate Fatigue Strength, Transactions of FAMENA, Vol.39, No.4, pp. 23-35, ISSN 1333-1124, 2016
 16. Đoković J., Vulović S., Nikolić R., Živković M., Hadžima B., Analysis of the Three-Dimensional Zone around the Interfacial Crack Tip: The K-Influence Domain Range in the Plane Stress State, Key Engineering Materials, Vol.754, No.-, pp. 119-122, ISSN 1662-9795, Doi 10.4028/www.scientific.net/KEM.754.119, 2017
 17. Đoković J., Vulović S., Nikolić R., Živković M., Hadžima B., Analysis of the Three-Dimensional Zone around the Interfacial Crack Tip: The K-Influence Domain Range in the Plane Stress State, Key Engineering Materials, Vol.754, No.-, pp. 119-122, ISSN 1662-9795, Doi https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.754.119, 2017
 18. Grujović N., Živić F., Živković M., Šljivić M., Radovanović A., Bukvić L., Mladenović M., Sinđelić A., Custom Design of Furniture Elements by Fused Filament Fabrication, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol.231, No.1, pp. 88-95, ISSN 0954-4062, 2017
 19. Stanković G., Vukčević V., Živković M., Mehmedbegović Z., Živković M., Kanjuh V., Atherosclerosis and Coronary Artery Bifurcation Lesions: Anatomy and Flow Characteristics, Vojnosanitetski pregled, Vol.74, No.2, pp. 161-166, ISSN 0042-8450, 2017
 20. Vujanac R., Živković M., Slavković R., Vulović S., Steel Frame Versus Rack Supported Warehouse Structures, Technical Gazette, Vol.24, No.4, pp. 1269-1276, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20140226220936, 2017
 21. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Elastoplastic constitutive model for granular soil based on hyperbolic failure surface, Građevinar, Vol.72, No.2, pp. 115-125, ISSN 0350-2465, 2020
 22. Nikola VUČETIĆ, Gordana JOVIČIĆ, Branimir KRSTIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Josip KAČMARČIK, Ranko ANTUNOVIĆ, Further investigation of the repetitive failure in an aircraft engine cylinder head - Mechanical properties of Aluminum alloy 242.0, MECHANIKA, Vol.26, No.4, pp. 285-292, ISSN 1392-1207, 2020
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
3
Укупан
 1. Živković M., Milovanović V., Rakić D., Vulović S., Numerical Analysis Welded Joints of Wagon Constructions, Welding & welded structures, Vol.56, No.3, pp. 101-106, ISSN 0354-7965, 2011
 2. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Mitrović S., Živković J., Živić F., Influence of the Lubricant Type on the Surface Quality of Steel Parts Obtained by Ironing, Tribology in Industry, Vol.37, No.2, pp. 215-224, ISSN 0354-8996, 2015
 3. Rakić D., Živković M., Stress Integration of the Drucker-Prager Material Model with Kinematic Hardening, Theoretical and Applied Mechanics, Vol.42, No.3, pp. 201-209, ISSN 1450-5584, 2015
Списак резултата М25
Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Milovanović V., Rakić D., Živković M., Vulović S., Milutinović M., Thermo-mechanic Analysis of Cement Transport Wagon - Identification of the Cause of Cracks, Anals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Vol.11, No.4, pp. 309-314, ISSN 1584-2673, 2013
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
4
Укупан
 1. Živković M., Jovičić G., Numerical Methods in Fracture Mechanics, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics, Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July
 2. Adamović D., Mandić V., Stefanović M., Jurković Z., Živković M., Pavletić D., Perinić M., Numerical and Experimental Analysis of the Wall Tensile Stress in Ironing, 10th International Scientific-Expert Conference Maintenance and Production Engineering – KODIP 2012, Budva, Montenegro, 2012, 26-29 June, pp. 23-32, ISBN 978-9940-527-24-2
 3. Živković M., Experimental and Numerical Analysis of Spot Welded Joints and Constructions, 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Brasov, Romania, 2012, 30 May - 2 June, pp. 25-26, ISBN 978-606-19-0079-4
 4. Živković M., SOLVING OF MULTIPHYSICS PROBLEMS BY FINITE ELEMENT METHOD SOFTWARE PAK – MULTIPHYSICS, 5th International Scientific Conference COMETa 2020 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, pp. 25-33, ISBN 978-99976-719-8-1
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
185
Укупан
 1. Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., Yield Criterion for a General Anisotropic Plasticity Model with Mixed Hardening, EUROMECH, 2nd European Solid Mechanics Conference, H20, Genoa, Italy, 1994
 2. Kojić S., Grujović N. and Živković M., Nonlinear Analysis of Joint Behavior Under Thermal and Hydrostatic Loads for an Arch Dam, Third benchmark workshop on Numerical analysis of dams, Paris, France, 1994
 3. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., A Solution Procedure for Large Strain Plasticity of the Modified Cam-Clay Material, 4th National Congress on Mechanics, Xanthi, Greece, 1995, pp. 511-518
 4. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., Implicit Stress Integration Procedure for the Generalized Cap Model in Soil Plasticity, Complas 4, Barcelona, Spain, 1995, pp. 1809-1820
 5. Kojić M., Živković M., Grujović N. and Slavković R., Elastic-plastic Analysis of Multilayered Orthotropic Pipe as a Beam Superelement with Deformable Cross-section, Complas 4, Barcelona, Spain, 1995, pp. 2129-2140
 6. Kojić M., Zloković D. and Živković M., FE Nonlinear Analysis of Initially Symmetric Structures Under Nonsymmetric Loading by Application of the Group Theory, 4th National Congress on Mechanics, Xanthi, Greece, 1995, pp. 416-423
 7. Maksimović S., Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., Geometric and Material Initial Failure of Layered Fiber Reinforced Composite Structures: Numerical and Experimental Study, Complas 4, Barcelona, Spain, 1995, pp. 1235-1244
 8. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., A Beam Superelement with Deformable Cross-section for Geometrically Nonlinear Analysis, 4th National Congres on Mechanics, Xanthi, Greece, 1995, pp. 453-462
 9. Grujović N., Slavković R., Živković M. and Filipović N., Solution of Large Structural Car Models by Finite Element Method, JUMV 16. International conference science and motor vehicles, Beograd, 1997, pp. 171-174
 10. Grujović N., Živković M., Kotsovos M., Pavlović M. and Kojić M., A Numerical Algorithm for Elastic-Plastic Analysis of One-Parameter Concrete Model, Complas 5, Barcelona, Spain, 1997, pp. 1469-1474
 11. Kojić M., Filipović N., Slavković R. and Živković M., Geometrically Nonlinear Analysis of Cam-Clay Type Porous Material With Fluid Flow, Complas 5, Barcelona, Spain, 1997, pp. 1375-1380
 12. Kojić M., Obradović D., Živković M., Bogdanović Z. and Vlastelica I., Dynamic Response of Car Body Under Loading Produced by the Propulsion Group, JUMY 16. International conference science and motor vehicles, Beograd, 1997, pp. 151-154
 13. Milovanović M., Bogdanović Z., Kanazir Z. and Živković M., The Modeling of the Impact of Windshield on Car Body Behavior, JUMV 16. International conference science and motor vehicles, Beograd, 1997, pp. 97-100
 14. Slavković R., Kojić M., Begović D. and Živković M., Modeling of Viscoplastic Metal Large Strain Deformation at Hot Working by a General Creep Model, Complas 5, Barcelona, Spain, 1997, pp. 1375-1380
 15. Slavković R., Kojić M., Grujović N., Živković M. and Obradović D., Finite Element Modeling of Frontal Car Crash, JUMV 16. International conference science and motor vehicles, Beograd, 1997, pp. 167-170
 16. Divac D., Vučković D., Živković M. and Grujović N., Numerical Modelling of Rock Mass Stress Strain Changes Caused by Underground Excavation in the Bor Copper Mine, 4th European conference on numerical methods in geotechnical engineering, Udine, Italy, 1998
 17. Kojić M., Bogdanović Z. and Živković M., Modelling of Front Part of Car Body with Propulsion Group as a Rigid Body, MVM International scientific symposium motor and vehicles and engines, Kragujevac, 1998, pp. 195-198
 18. Bogdanović Z., Kojić M. and Živković M., Analysis of Load Transfer Effects From Propulsion Group to Car Body While Braking, JUMV 17. International conference science and motor vehicles, Beograd, 1999, pp. 5-8
 19. Filipović N., Kojić M. and Živković M., Viscous Flow in a Collapsible Tube Solved as a Fluid-structure Interaction Problem, IASS-IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, Chania-Crete, Greece, 2000, pp. 1-14
 20. Kojić M., Živković M., Slavković R., Grujović N. and Vlastelica I., A Procedure for Large Strain Elastic-plastic Analysis of Shells, IASS-IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, Chania-Crete, Greece, 2000, pp. 1-14
 21. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., Nonlinear FE Analysis of Shell Structures by our Beam Superelement, IASS-IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, Chania-Crete, Greece, 2000, pp. 1-20
 22. Miloradović N., Slavković M., Živković M., Milivojević N., Dynamic Behavior of Overhead Crane During the Operation of Hosting Mechanism, 4. Internacionalna Konferencija Teška Mašinogradnja – HM’02, Kraljevo, 2002, 28.-30. jun, pp. A.93-A.96.
 23. Vrekić S., Živković M., Milovanović M., Static Experiments of Thinwalled Girders with Complex Cross-section Using Finite Element Method, 4-ta Internacionalna konferencija Teška Mašinogradnja – HM’02, Kraljevo, 2002, 28.-30. jun, pp. F.25-F.28.
 24. Jovičić G., Živković M., Kojić M., Vujanac R., Modeling Arbitrary Planar Crack with the Fast Marching Method, 6. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI, Banja luka, 2003, 30. i 31. maj, pp. 381-386
 25. Kojić M., Filipović N., Vlastelica I., Živković M., Modeling of Blood Flow in the Human Aorta with use of an Orthotropic Nonlinear Material Model for the Walls, Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, USA, 2003, 17.-20. Jun, pp. 1751-1754
 26. Stefanović M., Mandić V., Živković M., Aleksandrović S., Fizičko i numeričko modeliranje defleksionih pojava kod tankih limova – Yoshida test, 6. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI, Banja luka, 2003, 30. i 31. maj, pp. 45-50
 27. Vrekić S., Živković M., Milovanović M., Prilog istraživanju tankozidnih nosača složenog preseka sa proračunom metodom konačnih elemenata, Nauka i motorna vozila 2003, Beograd, 2003, maj
 28. Vujanac R., Slavković R., Živković M., Primena metode konačnih elemenata u proračunima tankozidnih čeličnih konstrukcija – Proračun visokoregalnog skladišta Hemofarm-Banja Luka, 6. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI, Banja luka, 2003, 30. i 31. maj, pp. 459-464
 29. Jovičić G., Živković M., Jovičić N., Numerical Method Incorporated In the PAK Software for Determination of the Fracture Parameters, The First International Conference on Computational Mechanics (CM’04), Belgrade, 2004, Novemeber 15-17, pp. 1-11
 30. Mandić V., Živković M., Petrović M., Vulović S., Analiza procesa vučenja – eksperimentalna istraživanja i MKE simulacija, 30. JUPITER konferencija (26. simpozijum NU ROBOTI-FTS), Beograd, 2004, pp. 3.97-3.102.
 31. Lazić V., Živković M., Rakić D., Jovanović M., Adamović D., Theoretical-experimental determining of cooling time (T8/5) in hard facing, 5th International conference Heavy Mashinery HM′05, Kraljevo, 2005, 8. June - 03. July, pp. A.17-A.20.
 32. Živković M., Jovičić G., Slavković R., Grujović N., A Numerical Procedure for Structure Life Assessment, First International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Santorini Island, Greece, 2005, 25.-27. May, pp. 1-16
 33. Živković M., Kojić M., Vukadinović V., Vlastelica I., The Element-free Galerkin Method, 5th International conference Heavy Mashinery HM′05, Kraljevo, 2005, 28. June - 03. July, pp. C.5-C.8
 34. Živković M., Slavković R., Kojić M., Grujović N., Vuković M., Elastic-plastic analysis of spot-welded thin-walled structures, VIII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS VIII, CIMNE, Barcelona, 2005, 5.-8. September, pp. 1043-1046
 35. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Lazić V., Uticaj različitih parametara na silu izvlačenja pri dubokom izvlačenju sa stanjenjem debljine zida, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 2006, 19.-21. Septembar, pp. 171-180
 36. Divac D., Vuckovic D., Zivkovic M., Vulovic S., Reservoir, dam and rock mass interaction modeling, VI European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Graz, 2006, 6-8 September, pp. 721-726
 37. Đorđević N., Živković M., Vulović S., Grujović N., Comparative Analysis of FEM Software in solving dinamic problems, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Puchov, Slovakia, 2006, 10.-13. Maj, pp. 1-6
 38. Mandić V., Marinković T., Živković M., FE analiza procesa istiskivanja aluminijumskih šupljih profila, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 2006, 19.-21. Septembar, pp. 187-194
 39. Pavlović A., Cristiano F., Živković M., FEM Simulation for Comprehension of Experimental Results: The Case of an Automatic Changing Gear, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics,, Puchov, Slovakia, 2006, 10.-13. Maj, pp. 1-6
 40. Pavlović A., Živković M., Vulović S., Grujović N., Strength Analysis of Safety Cage, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Puchov, Slovakia, 2006, 10.-13. Maj, pp. 1-6
 41. Vulović S., Živković M., Grujović N., Mandić V., The Contact Problems Based the Penalty Method, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 2006, 19.-21. Septembar, pp. 474-479
 42. Vulović S., Živković M., Grujović N., Slavković R., The 3D Contact Problems Based on the Penalty Method, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06, Kragujevac, 2006, 28-30 June, pp. 28-335-341
 43. Živković M., Jovičić G., Vukadinović V., Djordjević N., Kojić M, Comparison of EFG, X-FEM and FEM in fracture mechanics analysis of a real structure, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06, Kragujevac, 2006, 28.-30. June, pp. 209-215
 44. Živković M., Rakić D., Divac D., Stojkov S., Using of the Drucker-Prager material model in the calculation and analysis of tunnels, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06, Kragujevac, 2006, 28.-30. June, pp. 325-334
 45. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Eksperimentalne metode određivanja koeficijenta trenja pri dubokom izvlačenju sa stanjenjem debljine zida, VII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2007, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2007, 25. Maj – 26. Maj, pp. 199-206, ISBN 978-99938-39-15-6
 46. Divac D., Živković M., Vulović S., Slavković R., Modeling of Dam and Rock Mass Interaction, International Conference On Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering COUPLED PROBLEMS 2007, Barcelona, 2007, 5-7 September
 47. Djordjevic N., Zivkovic M., Rakic D., Dynamic Analysis of Mechanism for Setting Down a Brake Pedal in Crashworthiness, 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Vrnjacka banja, 2007, 09 May – 12 May, pp. D3 201-204, ISBN 978-86-82631-39-2
 48. Jovičić G., Zivković, M., Vukadinović V, Numerical Methods of Determination Crack Growth on the Real Structure, 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kopaonik, 2007, 10-13 April, pp. 681-686, ISBN 978-86-909973-0-5
 49. Rakić D., Živković, M., Divac D., Drucker-Prager Material Model without Hardening, 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kopaonik, 2007, 10-13 April, pp. 811-816
 50. Rosic B., Matthies H.G., Zivkovic M., Ibrahimbegovic A., Formulation of a Heterogeneous Stochastic Elasto-Plastic Material, COMPLAS 2007, Barcelona, 2007, 5-7 September
 51. Rosić B., Živković M., Hyperelastic Material Model, 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kopaonik, 2007, 10-13 April, pp. 805-810, ISBN 978-86-909973-0-5
 52. Vulović S., Živković M., Grujović N., Pavlović A., The penalty methods applied to nonlinear contact problems, 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kopaonik, 2007, 10-13 April, pp. 741-746
 53. Zivkovic M., Rakic D., Divac D., Stojkov S., Application of Drucker-Prager material model in the tunnel analysis, Euro: Tun 2007, Vienna, 2007, 27-29 August
 54. Blagojevic M., Rakic D., Zivkovic M., Bogdanovic Z., Digitizing and Optical Measuring in Automotive Industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac, 2008, October 8th-10th
 55. Cukanovic D., Zivkovic M., Vulovic S., Disic A., Static and Fatigue Strength Assessment of a Hob on the Truck's Left Wheel, International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2008, October 8th-10th, ISBN 978-86-86663-39-9
 56. Djordjevic N., Milovanovic V., Zivkovic M., Explicit Dynamics Analysis in Wagon Crash Application, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac, 2008, October 8th-10th
 57. Lazic V., Zivkovic M., Vukovic M., Slavkovic R., Experimental-numerical Method of Determination of the Most Appropriate Technology of Spot Welding, 25th Danubia-Adrla Symposium on Advances In Experimantal Mechanics, Ceske Budejovice, Czech Republic, 2008, 24-27 September, pp. 149-150, ISBN 978-80-01-04162-8
 58. Rakic D., Nikolic A., Zivkovic M., Slavkovic R., GID-PAK Interface, 4th Gill Conference 2008, Ibiza -Spain, 2008, May 5-9
 59. Jovičić G., Živković M., Vulović S., Jovičić N., Structural Integrity Aassessment of High-pressure Power Plant Turbine Housing, 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, 2009, 16 - 19. September, pp. 566-571, ISBN 978-86-83303-24-8
 60. Rosić B., Matthies H.G., Žiković M.. Ibrahimbegović A., Uncertainty and Plasticity: Stochastic Formulation and Computations, 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM 2009, Island of Rhodes, Greece, 2009, 1-5 June, ISBN 978-86-7892-173-5
 61. Rosić B., Matthies H.G., Živković M., Stochastic Plasticity, 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics (6th ICCSM), Dubrovnik, 2009, September 30 - October 2, ISBN 978-953-7539-10-8
 62. Rosic B., Matthies H.G., Zivkovic M. and Ibrahimbegovic A., Formulation and Computational Application of Inelastic Media with Uncertain Parameters, X International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS X, Barcelona, 2009, 02-04 September, pp. 21, CD 343, ISBN 978-84-96736-69-6
 63. Stojanovic B., Zivkovic M., Slavkovic R., Numerical Integration for Assumed Strain Finite Elements, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palic (Subotica), Serbia, 2009, 1-5 June
 64. Vulovic S., Zivkovic M., Grujovic N., Automatic Adjusment of Load Step for Contact Problems Based on the Penalty Method, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palic (Subotica), Serbia, 2009, 1-5 June
 65. Vulovic S., Zivkovic M., Grujovic N., Slavkovic R., Contact Problem Solution by Finite Element Method, 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, 2009, 16 - 19. September 2009, pp. 637-642, ISBN 978-86-83303-24-8
 66. Živković M., Čukanović D., Milovanović V., Fatigue Strength Assessment of Vibration Transporter’s Motor Carrier, 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, 2009, 16 - 19. September, pp. 664-672, ISBN 978-86-83303-24-8
 67. Zivkovic M., Cukanovic D., Rakic D., Numerical Analysis of Delamination Zone due to High Impact Composite Materials, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palic (Subotica), Serbia, 2009, 1-5 June
 68. Zivkovic M., Milovanovic V., Djordjevic N., Comparative Analysis of Implicit and Explicit Numerical Methods in Dynamic Problems Solving, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palic (Subotica), Serbia, 2009, 1-5 June
 69. Zivkovic M., Rakic D., Vulovic S., Divac D., Slavkovic R., Seismic Dam Analysis, 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Gyor, Hungary, 2009, 20-23 May
 70. Blagojević M., Živković M., Algorithm for 3D Surface Reconstruction Based on Point Cloud Generated by Optical Measuring Techniques, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, October 7th-9th, ISBN 978-86-86663-39-9
 71. Mandić V., Adamović D., Jurković Z., Stefanović M., Živković M., Ranđelović S., Marinković T., CAE Analysis of Ironing Process with Experimental Verification, International Scentific Conference, Menagement of Technology Step to Sustaniable Production, Rovinj, Croatia, 2010, 2-4 June, ISBN 978-953-7738-09-9
 72. Nikolić A., Dunić V., Živković M., Slavković R., Neutral File Generation for GiD Post-processing using PAK Subroutines Implemented in FEAP, 5th Conference On Advances And Applications Of GiD & 1st Kratos Workshop, Barcelona, Spain, 2010, 26-27 May
 73. Adamović D., Mandić V., Stefanović M., Aleksandrović S., Živković M., Golišija Z., Ranđelović S., Experimental and Numerical Determination of the Tensile Stresses in the Wall During Steel Sheet Ironing, 4th International conference ICMEN 2011, Thessaloniki, Greece, 2011, 6-7 October, pp. 621-630, ISBN 978-960-98780-4-3
 74. Adamović D., Stefanović M., Aleksandrović S., Živković M., Gulišija Z., The Influence of Various Process Parameters on Coefficient of Friction on Die at Ironing of AlMg3 Sheet Metals, 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’11, Kragujevac, Serbia, 2011, 11–13 May, pp. 342-348, ISBN 978-86-86663-74-0
 75. Adamović D., Stefanović M., Aleksandrović S., Živković M., Gulišija Z., Đačić S., The Influence of Tool Surface Condition on Ironing Process Execution, 34th International conference ICPE 2011, Niš, Serbia, 2011, 28-30 September, pp. 289-292, ISBN 978-86-6055-019-6
 76. Blagojević M., Živković M., Pavlović A., Quality Control of Contour Verifier Using Photogrammetric Measuring Systems, 34th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION ENGINEERING, Niš, Serbia, 2011, pp. 139-142, ISBN 978–86–6055–019–6
 77. Blagojević M., Živković M., Rosić B., Quality 3D Surface Reconstruction Based on Point Cloud Generated by Optical Measuring Techniques, 34th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION ENGINEERING, Niš, Serbia, 2011, pp. 343-346, ISBN 978–86–6055–019–6
 78. Blagojević M., Živković M., Slavković R., Electrostatic Field Analysis Using Heat Transfer Analogy, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July, ISBN 978-86-909973-3-6
 79. Petrović R., Pezdirnik J., Živković M., Mathematical Modeling and Identification of Hydrodinamic Processes of a Piston Radial Pump, Mednarodne conference Fluidna tehnika 2011, Maribor, Slovenia, 2011, pp. 47-58, ISBN 978-961-248-290-9
 80. Petrović R., Živković M., Gašić M., Influence of Compressibility of Working Fluid on Hydrodynamic Processes in the Axial Piston Pump, 21st International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Ostrava, Czech Republic, 2011, 1-3 June, pp. 189-195, ISBN 978-80-248-2430-7
 81. Petrović R., Živković M., Gašić M., Mathematical Modeling, Experimental Research and Optimization of Characteristic Parameters of the Valve Plate of the Axial Piston Pump/Motor, 8th JFPS International Symposium on Fluid Power, Okinawa, Japan, 2011, 25-28 October, pp. 125-132, ISBN 978-3-924813-97-0
 82. Rakić D., Živković M., Stress Integration of the Mohr-Coulomb Material Model Using Incremental Plasticity Theory, Third Serbian (28th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July, ISBN 978-86-909973-3-6
 83. Rakić D., Živković M., Vulović S., Divac D., Grujović N., The Incremental Plasticity Method Applied to the Drucker-Prager Material Model, Тhe Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Chania, Crete, Greece, 2011, 6-9 September, ISBN 978-1-905088-46-1
 84. Slavković R., Slavković V., Živković M., Dunić V., Stress Integration for FCC Crystal Plasticity by Finite Element Method, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July, ISBN 978-86-909973-3-6
 85. Vulović S., Živković M., Grujović N., Slavković R., Comparative Study of Contact Problems Solution Based on the Penalty and Lagrange Multiplier, TCCM 2011 - Trends & Challenges in Computational Mechanics, Padua, Italy, 2011, 12-14 September
 86. Živković M., Dišić A., Hopkinson Bar as Most Usefully Technique in Material Testing at High Strain Rate, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July, ISBN 978-86-909973-3-6
 87. Živković M., Nikolić R., Jovičić G., Vulović S., Maksimović S., Jovičić N., Lifetime Prediction of a Thermal Power Plant Component, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova, Romania, 2011
 88. Živković M., Topalović M., Slavković R., Dunić V., Abaqus Subroutine Development and Implementation for Neo-Hook Hyperelastic Material Model, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July, ISBN 978-86-909973-3-6
 89. Živković M., Vulović S., Divac D., Slavković R., Grujović N., Numerical Analysis of Dam and Rock Mass Interaction, Тhe Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Chania, Crete, Greece, 2011, 6-9 September, ISBN 978-1-905088-46-1
 90. Adamović D., Mandić V., Stefanović M., Jurković Z., Terčelj M., Živković M., Investigation of the Influence of Total Force and Punch Force in the Ironing of AlMg3 Alloy, International Conference Management of Technology – Step to Sustainable Production (MOTSP 2012), Zadar, Croatia, 2012, 14-16 June, pp. 320-327, ISBN 1847-6880
 91. Blagojević M. and Živković M., Visualization of Volumetric Models Obtained by Optical 3D Digitizing on Mobile Computing Platforms, International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT 2012, Zrenjanin, Serbia, 2012, 26 October, pp. 322-325, ISBN 978-86-7672-173-3
 92. Blagojević M. and Živković M., 3D Deformation Measurement of Car Body Parts Based on Point Cloud Generated by Optical Measuring Techniques, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012 - MVM2012, Kragujevac, Serbia, 2012, 3-5 October, pp. 326-333, ISBN 978-86-86663-91-7
 93. Blagojević M., Dišić A., Živković M., Application of O3D Plug-In in Development of Educational Web Based Application for Interactive Exploration of 3D Digitized Data, International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT 2012, Zrenjanin. Serbia, 2012, 26 October, pp. 331-334, ISBN 978-86-7672-173-3
 94. Blagojević M., Dišić A., Živković M., Slavković R., Verification of Deformation Measurement Results Using Optical Measuring System TRITOP, 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Beograd, Serbia, 2012, 26-29 September, pp. 290-293, ISBN 978-86-7083-762-1
 95. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Živković M., Stanković G., Remote Visualization of Finite Element Calculation Results in Vascular Interventions Decision Making, International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT 2012, Zrenjanin, Serbia, 2012, 26 October, pp. 326-330, ISBN 978-86-7672-173-3
 96. Blagojević M., Živković M., PAK-DCF – Multiphysics Software Modul for FEM Simulation of Current Flow Problems, 12th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, 2012, 13-17 September, pp. 804-808, ISBN 978-86-6075-037-4
 97. Blagojević M., Živković M., User-Generated Reference Objects in Photogrammetric 3D Measurement and Quality Control, 6th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2012, 8 June, pp. 569-574, ISBN 978-86-86663-82-5
 98. Blagojević M., Živković M., Nikolić A., The Influence of the DSLR Camera Shutter Count on The Accuracy of the Photogrammetric Measurements, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2012, 28-30 November, pp. 601-606, ISBN 978-99938-655-4-4
 99. Blagojević M., Živković M., Topalović M., Registration and Surface Inspection of Automotive Pressed Parts Based on Point Cloud Generated by Optical Measuring Techniques, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012 - MVM2012, Kragujevac, Serbia, 2012, 3-5 October, pp. 334-339, ISBN 978-86-86663-91-7
 100. Busarac N., Vulović S., Živković M., Topalović M., Janošević M., Thermal Analysis of High Power Reduction Gearbox, 1st International Scientific Conference COMETa 2012 Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2012, 28-30 November, pp. 355-358, ISBN 978-99938-655-4-4
 101. Dišić A., Živković M., Milovanović V., Blagojević M., Some Aspects in Design of Split Hopkinson Tension Bar, 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, Serbia, 2012, 26-29 September, pp. 294-297, ISBN 978-86-7083-762-1
 102. Milovanović V., Rakić D., Živković M., Vulović S., Milutinović M., Thermo-Mechanic Analysis of Cement Transport Wagon - Identification of the Cause of Cracks, 1st International Scientific Conference COMETa 2012 Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2012, 28-30 November, pp. 221-228, ISBN 978-99938-655-4-4
 103. Milovanović V., Živković M., Dišić A., Rakić D., Comparative Results of Wagon Stresses Obtained by Measuring with Strain Gauges and Stresses Obtained by FEM Calculation, 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, Serbia, 2012, 26-29 September, pp. 298-301, ISBN 978-86-7083-762-1
 104. Nikolić A., Blagojević M., Milovanović V., Živković M., Milutinović M., Analysis of Heat Transfer Through the Beam Support of the Wagon Structure Calculated by Software PAK-Multyphisics, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2012, 28-30 November, pp. 251-254, ISBN 978-99938-655-4-4
 105. Nikolić A., Blagojević M., Živković M., Aleksić A., Petrović R., Influence of Mesh Quality on Fluid Flow Calculated with Software PAK-F Explicit, 6th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2012, 8 June, pp. 561-568, ISBN 978-86-86663-82-5
 106. Nikolić A., Blagojević M., Živković M., Živković M., Stanković G., PAK-FS – Multiphysics Software Modul for Fluid-Structure Interaction Simulations, RaDMI 2012 - 12th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, Serbia, 2012, 13-17 September, pp. 726-731, ISBN 978-86-6075-037-4
 107. Vulović S., Busarac N., Živković M., Topalović M., Improvement and Integration of FEM Solution Used for R&D into FEMAP, 1st International Scientific Conference COMETa 2012 Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2012, 28-30 November, pp. 255-262, ISBN 978-99938-655-4-4
 108. Zivkovic J., Jovicic G., Zivkovic M., Slavkovic R., Accuracy Analysis of Extended Finite Element Method for Tension of Plate With a Central Crack, 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Brasov, Romania, 2012, 30 May - 2 June, pp. 98-103, ISBN 978-606-19-0078-7
 109. Adamović D., Mandić V., Stefanović M., Aleksandrović S., Živković M., Analysis of the Temperature Change on the Tool and Work Piece During the Ironing Process, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI 2013, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2013, pp. 299-306
 110. Adamović D., Stefanović M., Aleksandrović S., Živković M., Živić F., Topalović M., Analysis of Tribological Process During Ironing of Sheet Metal Made of AlMg3, SERBIATRIB'13 - 13th International Conference on Tribology, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 265-269, ISBN 978-86-86663-98-6
 111. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Živković M., Stanković G., Role of Oscillatory Shear Index in Predicting the Occurence and Development of Plaque, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 821-824, ISBN 978-86-909973-5-0
 112. Blagojević M., Živković M., Verification of Thermo-mechanical Coupling Implemented in Software PAK Multiphysics on the Example of Radiofrequency Ablation, Twelfth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, Belgrade, Serbia, 2013, December 11-13, ISBN 978-86-80321-28-8
 113. Blagojević M., Živković M., Verification of Electro-mechanical Coupling Implemented in Software PAK Multiphysics on the Example of Piezoelectric Transducers, Twelfth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, Belgrade, Serbia, 2013, December 11-13, ISBN 978-86-80321-28-8
 114. Blagojević M., Živković M., Development of Software PAK-M for Calculation of Magnetostatic Field, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 729-734, ISBN 978-86-909973-5-0
 115. Dišić A., Živković M., Milovanović V., Numerical Determination of Parameters of Johnson-Cook Material Model, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 491-496, ISBN 978-86-909973-5-0
 116. Dunić V., Busarac N., Slavković V., Grujović N., Živković M., Slavković R., Partitioned thermo-mechanical coupling procedure of FEM components, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 517-522, ISBN 978-86-909973-5-0
 117. Dunić V., Busarac N., Slavković V., Grujović N., Živković M., Slavković R., Partitioned thermo-mechanical coupling procedure of FEM components, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 517-522, ISBN 978-86-909973-5-0
 118. Dunić V., Slavković R., Busarac N., Slavković V., Živković M., Implicit Integration Method of Shape Memory Alloys Constitutive Model, SEECCM III - 3rd South-East European Conference on Computational, Kos Island, Greece, 2013, 12-14 June
 119. Milovanović V., Jovičić G., Živković M., Rakić D., Dišić A., Analysis of Influence Choice Fatigue Failure Criteria to Assess the Integrity of Wagon Structure Parts, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 509-515, ISBN 978-86-909973-5-0
 120. Petrović R., Živković M., Todić N., Investigations of Flow Rate Ripple and Pressure Pulsation of Radial Piston Pump, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 243-248, ISBN 978-86-909973-5-0
 121. Rakić D., Živković M., Milovanović V., Milivojević N., Divac D., Stress Integration on Matsouka-Nakai Constitutive Model Using Incremental Plasticity Method, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 503-508, ISBN 978-86-909973-5-0
 122. Rakić D., Živković M., Vulović S., Divac D., Slavković R., Milivojević N., Embankment Dam Stability Analysis using FEM, SEECCM III - 3rd South-East European Conference on Computational Mechanics, Kos Island, Greece, 2013, 12-14 June
 123. Topalović M., Ivanović M., Živković M., Dišić A., Comparison of FEM and SPH Methods Used for Analysis of Solid Bodies, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 401-406, ISBN 978-86-909973-5-0
 124. Živković J., Jovičić G., Maksimović S., Vulović S., Živković M., Using the Experimental and Numerical Methods in the Determination of Stable Crack Growth, 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Bari, Italy, 2013, 21-24 April
 125. Živković J., Jovičić G., Vulović S., Stepanović Ž., Živković M., The Numerical Assessment of the Structural Integrity of the Tibia-Implant Using Failure Criteria, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 497-502, ISBN 978-86-909973-5-0
 126. Blagojević M., Erić J., Knežević Lj., Živković M., Tihaček Šojić Lj., Numerical Modeling of the Edentulous Mandible With a Complete Denture Using Multiblock Method, 2nd International Scientific Conference COMETa 2014, Bosnia and Hercegovina, Republic of Srpska, Jahorina, 2014, 2-5 December, pp. 321-326, ISBN 978-99976-623-1-6
 127. Blagojević M., Ivanović L., Nikolić A., Živković M., Zahar-Djordjević M., Quality Improvement of Engineering Education: Design of an Application for Learning Technical Drawing, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014, 23 May, pp. 863-868, ISBN 978-86-6335-004-5
 128. Blagojević M., Topalović M., Živković M., Improvement of End-User Experience by Development of Pre- And Post-Processing Solution for FEM Magnetostatic Solver PAK-M, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014, 23 May, pp. 409-416, ISBN 978-86-6335-004-5
 129. Blagojević M., Živković M., Quality Control of Parts and Assemblies Using Software GOM Inspect Based on Portable CMM Data, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014, 23 May, pp. 913-918, ISBN 978-86-6335-004-5
 130. Blagojević M., Živković M., Deformation Measurement of Furniture Built Using Plywood Panel, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014, 23 May, pp. 767-774, ISBN 978-86-6335-004-5
 131. Čukanović D., Blagojević M., Vulović S., Živković M., Analysis of Pre-Stresses Caused by Wire Tension of Stone Cutting Machine, 2nd International Scientific Conference COMETa, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2014, 2nd-5th December, pp. 459-462, ISBN 978-99976-623-1-6
 132. Petrović R., Živković J., Topalović M., Živković M., Jovičić G., Analytical Stress Calculation in Spherical Tank and Experimental Verification, XIII Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Decin, Czech Republic, 2014, 29 June - 2 July, pp. 92-95, ISBN 978-80-01-05556-4
 133. Radovanović S., Rakić D., Divac D., Živković M., Stress-Strain Analysis and Global Stability of Tunnel Excavation, 2nd Conference for PhD students in Civil Engineering, Cluj-Napoca, Romania, 2014, 10-13 December, pp. 1-8
 134. Topalović M., Milovanović V., Blagojević M., Dišić A., Rakić D., Živković M., Freight Wagon Mass Reduction using Parametric Optimisation, VIII International Conference „Heavy Machinery-HM 2014“, Zlatibor, Serbia, 2014, 25-28 June, pp. E.53-60, ISBN 978-86-82631-74-3
 135. Živković M., Topalović M., Blagojević M., Nikolić A., Milovanovć V., Mesarović S., Padbidri J., Boundary Identification And Weak Periodic Condition Application In DEM Method, 2nd International Scientific Conference COMETa, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2014, 2nd-5th December, pp. 365-370, ISBN 978-99976-623-1-6
 136. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Mitrović S., Živković J., Živić F., Influence of lubricant type on the surface quality of aluminium parts obtained by ironing, 14th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '15, Beograd, Srbija, 2015, 13.-15.5., pp. 397-406, ISBN 978-86-7083-857-4
 137. Blagojević M., Erić J., Živković M., Tihaček Šojić Lj., Numerical Modeling of the Edentulous Mandible with Different Mucosa Thickness and Resiliency using Multiblock Method, 15th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (BIBE 2015), Beograd, Srbija, 2015, 2.-4.11., pp. 63-, ISBN 978-1-4673-7982-3
 138. Blagojević M., Živković M., Development of Webavailable Models of Human Spinal Vertebrae for Biomedical Engineering Research and Education, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Srbija, 2015, 8.-11.3., pp. 473-476, ISBN 978-86-85525-16-2
 139. Jovanović N., Topalović M., Milovanović V., Vulović S., Živković M., Topology Optimization Used to Reduce Weight of Four-Axle Bogie Freight Wagon, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, TEAM2015, Beograd, Srbija, 2015, 15.-16.10., pp. 489-492, ISBN 978-86-7083-877-2
 140. Milovanović V., Jovanović N., Živković J., Dišić A., Vulović S., Živković M., Thermo-Mechanical Analysis of Tank Wagon for Transportation of Molten Sulfur, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, TEAM2015, Beograd, Srbija, 2015, 15.-16.10., pp. 485-488, ISBN 978-86-7083-877-2
 141. Rakić D., Živković M., Stress Integration of the Drucker-Prager Material Model with Kinematic Hardening, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, Srbija, 2015, 15.-17.6., pp. S1a-, ISBN 978-86-7892-715-7
 142. Topalović M., Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Filipović N., Application of Smoothed Particle Hydrodynamics in Biomechanics: Advanced Procedure for Discretization of Complex Biological Shapes into Pseudo-particles, 15th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (BIBE 2015), Beograd, Srbija, 2015, 2.-4.11., pp. 45-, ISBN 978-1-4673-7982-3
 143. Vulović S., Živković M., Vujanac R., Remaining Life Assessment Of Drum In Thermal Power Plant, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, Srbija, 2015, 15.-17.6., pp. I2c-, ISBN 978-86-7892-715-7
 144. Živivć F., Grujović N., Živković M., Šljivić M., Radovanović A., Mladenović M., Cost Optimization of Additive Manufacturing in Wood Industry, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2015, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2015, 29-30 May, ISBN 978-99938-39-53-8
 145. Živković J., Adamović D., Živković M., Stefanović M., Mitrović S., Živić F., Electronic Databases for Materials Selection, DEMI 2015, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, 2015, 29.5.-30.5., pp. 569-576, ISBN 978-99938-39-53-8
 146. Blagojević M., Živković M., Jovanović S., Calibration Certification of Vehicle Wheel Alignment Line using Photogrammetry, MVM2016 - International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, Serbia, 2016, 6-7 October, pp. 247-254, ISBN 978-86-6335-037-3
 147. Milovanović V., Dišić A., Jovičić G., Živković M., Experimental determination of Tensile Strain-Hardening Exponent and Strength Coefficient of the S355J2+N steel grade, TEAM 2016 8th International Scientific and Expert Conference, Trnava, Slovakia, 2016, 19-21 October, pp. 218-223, ISBN 978–80–8096–237–1
 148. Milovanović V., Živković M., Jovičić G., Dišić A., Milutinović M., EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STRENGTH ANALYSIS OF WAGON FOR CONTAINERS TRANSPORTATION, 3rd International Scientific Conference COMETa 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2016, 7-9 December, pp. 17-22, ISBN 978-99976-623-7-8
 149. Rakić D., Živković M., Milivojević N., Divac D., Stability analysis of a concrete gravity dam using shear strength reduction method, 3rd International scientific conference - COMETa 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2016, 7-9 December, pp. 9-16, ISBN 978-99976-623-7-8
 150. Topalović M., Milovanović V., Dišić A., Pavlović A., Živković M., Numerical simulations for addressing flaws in the freight wagon design, achieving goal of increased exploitation functionality, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, Serbia, 2016, 6-8 October, pp. 241-246, ISBN 978-86-6335-037-3
 151. Topalović M., Milovanović V., Dišić A., Pavlović A., Živković M., Numerical simulations for addressing flaws in the freight wagon design, achieving goal of increased exploitation functionality, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, Serbia, 2016, 6-8 October, pp. 241-246, ISBN 978-86-6335-037-3
 152. Adamović D., Živković M., Vujinović T., Mitrović S., Živković J., Džunić D., Damage and destruction of workpiece and tool surfaces in ironing process, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 388-393, ISBN 978-86-6335-041-0
 153. Adamović D., Živković M., Vujinović T., Živić F., Topalović M., Pantić M., Wear of the Tools for the Ironing Process and Methods for Increasing Their Lifetime, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 408-416, ISBN 978-86-6335-041-0
 154. Dragan Adamović, Miroslav Živković, Tomislav Vujinović, Slobodan Mitrović, Jelena Živković, Dragan Džunić, Damage and destruction of workpiece and tool surfaces in ironing process, Adamović D., Živković M., Vujinović T., Mitrović S., Živković J., Džunić D., Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 388-393, ISBN 978-86-6335-041-0
 155. Milovanović V., Dišić A., Jovanović N., Jovičić G., Živković M., Experimental study of deformation behavior and fatigue life of S355J2+N steel grade under cyclic loading, The 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, Serbia, 2017, 19-21 June, pp. s2e1-s2e8, ISBN 978-86-909973-6-7
 156. Milovanović V., Jovičić G., Živković M., Lifetime prediction of the car-carrying wagon’s axle guard, 4th South-East European Conference on Computational Mechanics SEECCM 2017, Kragujevac, Serbia, 2017, 3-4 July, pp. T.4.11, pp 1 - T.4.11, pp 6, ISBN 978-86-921243-0-3
 157. Nikolić A., Filipović N., Topalović M., Živković M., Finite Element Simulation of Turbulent Flow Using k omega Model and Rans Equations, 4th South-East European Conference on Computational Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2017, 3-5 July, ISBN 978-86-921243-0-3
 158. Rafailović M., Živković M., Milovanović V., Živković J., E4 and MITC4+ shell finite element performance analysis, The 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, Serbia, 2017, 19-21 June, pp. S4b, pp.1 - S4b, pp.10, ISBN 978-86-909973-6-7
 159. Rakić D., Bojović M., Vulović S., Živković M., Divac D., Milivojević N., Stability analysis of concrete gravity dam using FEM, The 7th International Conference & Workshop REMOO‐2017 ENERGY FOR TOMORROW, Venice, Italy, 2017, 10-12 May, pp. 03.063.1-03.063.11, ISBN 978-3-9818275-5-2
 160. Rakić D., Bojović M., Vulović S., Živković M., Divac D., Milivojević N., Stability analysis of concrete gravity dam using FEM, The 7th International Conference & Workshop REMOO‐2017 ENERGY FOR TOMORROW, Venice, Italy, 2017, 10-12 May, pp. 03.063.1-03.063.11, ISBN 978-3-9818275-5-2
 161. Rakić D., Živković M., Bojović M., Implicit stress integration of the elasticplastic strain hardening model based on Mohr-Coulomb, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Tara, Serbia, 2017, 19-21 June, pp. S2b.1-S2b.11, ISBN 78-86-909973-6-7
 162. Rakić D., Živković M., Bojović M., Implicit stress integration of the elasticplastic strain hardening model based on Mohr-Coulomb, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Tara, Serbia, 2017, 19-21 June, pp. S2b.1-S2b.11, ISBN 78-86-909973-6-7
 163. Todić N., Vulović S., Živković M., Savić S., Ranković V., Analysis of Loads and Deformation of Valve Plate in Contact with Cylinder Block at Axial Piston Pump for Water Hydraulics, 4th South-East European Conference on Computational Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2017, 3-4 July, pp. M.2.4 1-M.2.4 7, ISBN 978-86-921243-0-3
 164. Jelić L., Milovanović V., Jovanović N., Živković M., Parametric Optimization of the Structures Using Finite Element Method, The 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, 2018, 19-20 April, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-103-2
 165. Milovanović V., Dišić A., Slavković V., Živković M., DETERMINATION OF TENSILE STRAIN-HARDENING EXPONENT AND STRENGTH COEFFICIENT FOR HIGH STRENGTH STEEL AT ELEVATED TEMPERATURE, 4th International Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2018, 27-30 November, pp. 181-186, ISBN 978-99976-719-4-3
 166. Milovanović V., Živković M., Jovičić G., Comparative Stress Analysis of an Artillery Projectile Body, 9th International Scientific and Expert Conference - TEAM 2018, Novi Sad, Serbia, 2018, 10-12 October, pp. 77-80, ISBN 978-86-6022-098-3
 167. Ognjanović S., Milovanović V., Živković M., FEM Analysis of Welded Joints, The 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, 2018, 19-20 April, pp. 117-120, ISBN 978-86-6055-103-2
 168. Vulović S., Živković M., Vujanac R., Živković J., Solution of Contact Problems Using the Finite Element Method, 4th International Scientific Conference COMETa 2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2018, 27-30 November, pp. 253-260, ISBN 978-99976-719-4-3
 169. Marko Topalović, Snežana Vulović, Miroslav Živković, Milan Bojović, COMBINATION OF BASH AND PYTHON IN DEVELOPMENT OF WRAPPERS USED FOR AUTOMATION OF FINITE ELEMENT ANALYSIS, ICIST 2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Serbia, 2020, 8-11 March, pp. 230-235, ISBN 978-86-85525-24-7
 170. Miroslav Živkovic, Vladimir Milovanović, Nikola Jovanović, Milan Bojović, Experimental and numerical investigation of sliding bolt connection on the wagon for the transport petroleum products, Materials Today: Procedings 32 – DAS 36, online, 2020, pp. 88-92, ISBN 2214-7853
 171. Snežana Vulović, Rodoljub Vujanac, Miroslav Živković, Marko Topalović, Aleksandar Dišić, FEM MODELLING OF WIND LOAD ON INDUSTRIAL FILTER, 5th International Scientific Conference COMETa 2020 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, pp. 128-145, ISBN 978-99976-719-8-1
 172. Vladimir MILOVANOVIĆ, Milan BOJOVIĆ, Marko TOPALOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Snežana VULOVIĆ, DEVELOPING ADVANCED SUBSYSTEM FOR SECURING STEEL COIL CARGO ON SHIMMNS WAGON CRADLES, XIX International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2020, Nis, Serbia, 2020, 15-16 October, pp. 93-96, ISBN 978-86-6055-134-6
 173. Vladimir MILOVANOVIĆ, Nikola JOVANOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Aleksandar DIŠIĆ, Marko TOPALOVIĆ, OPTIMIZATION OF THE SADDLE SUPPORT STRUCTURE OF THE FREIGHT WAGON TYPE SHIMMNS, XIX International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2020, Nis, Serbia, 2020, 15-16 October, pp. 109-112, ISBN 978-86-6055-134-6
 174. Vulović Snežana, Dunić Vladimir, Živković Miroslav, Milovanović Vladimir, Živković Jelena, Redesign of PAK’s interfaces to fit OSICE and CloudiFacturing requirements, ICIST 2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Serbia, 2020, Mart 8-11, pp. 226-229, ISBN 978-86-85525-24-7
 175. Dragan Rakić, Lidija Jelić, Miroslav Živković, Nikola Milivojević, Milan Bojović, ADDED MASS METHOD APPLICATION FOR DAM-ACCUMULATION INTERACTION ANALYSIS, The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, 28-30 June, pp. 70-79, ISBN 978-86-909973-8-1
 176. Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Aleksandar R. Dišić, Gordana R. Jovičić, Marko D. Topalović, A COMPARATIVE ANALYSIS OF FATIGUE BEHAVIOR BETWEEN S355J2+N AND STRENX 700 STEEL GRADE, The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac. Serbia, 2021, June 28-30, pp. 188-193, ISBN 978-86-909973-8-1
 177. Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Aleksandar R. Dišić, Gordana R. Jovičić, Marko D. Topalović, A COMPARATIVE ANALYSIS OF FATIGUE BEHAVIOR BETWEEN S355J2+N AND STRENX 700 STEEL GRADE, The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac. Serbia, 2021, June 28-30, pp. 188-193, ISBN 978-86-909973-8-1
 178. Miroslav Živković, Nikola Jović, Miloš Pešić, Dragan Rakić, Nikola Milivojević, USING OF GAP ELEMENT FOR CONTRACTION JOINTS MODELING IN SEISMIC ANALYSIS OF CONCRETE ARCH DAMS, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, 28-30 June, pp. 162-171, ISBN 978-86-909973-8-1
 179. Rakić D., Bodić A., Milivojević N., Dunić V., Živković M., Material parameters identification of concrete damage plasticity material model, 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Session M.1B: Mechanics of Solid Bodies (part I), Kragujevac, Serbia, 2021, June 28-30, pp. 154-161, ISBN 978-86-909973-8-1
 180. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Aleksandar Dišić, Marko Topalović, Experimental and numerical strength analysis of freight wagon type SHIMMNS intended for the transportation of the sheet coils, THE TENNTH INTERNATIONAL TRIENNIAL CONFERENCE HEAVY MACHINERY HM 2021, Vrnjačka Banja, Serbia, 2021, June 23-25, pp. E.45-E.52, ISBN 978-86-81412-09-1
 181. Živković J., Dunić V., Milovanović V., Živković M., Simulation of damage evolution in metal structures, 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Session M.3B: Mechanics of Solid Bodies (part III), Kragujevac, Serbia, 2021, June 28-30, pp. 210-215, ISBN 978-86-909973-8-1
 182. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Milan Bojović, Slobodan Radovanović, Aleksandar Bodić, Nikola Milivojević, Dejan Divac, Stability analysis of concrete arch dam using finite element method, COMETa 2022, „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17 - 19 November, pp. 301-308, ISBN 978-99976-947-6-8
 183. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Phase-field modeling of damage in aluminum alloy, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17-19 November, pp. 338-343, ISBN 978-99976-947-6-8
 184. Miloš Pešić, Nikola Jović, Vladimir Milovanović, Mladen Pantić, Miroslav Živković, FE MESH DENSITY INFLUENCE ON BLAST LOADING ANALYSIS, 9th International Congress Motor Vehicles & Motors, Ecology – Vehicle and Road Safety – Efficiency, Kragujevac, Serbia, 2022, 13 - 14 October, ISBN 978-86-6335-096-0
 185. Snežana Vulović, Miroslav Živković, Rodoljub Vujanac, Ana Pavlović, Marko Topalović, DETERMINING THE NUMERICAL VALUES OF THE POTENTIAL AT THE MEASURING POINTS, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17 - 19 November, pp. 465-470, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
11
Укупан
 1. Čukanović D., Radaković A., Živković M., Application of the progressive failure criteria in determining delamination of multilayer composite materials with an interlayer crack, Ninth Young Researchers' Conference - Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia, 2010, 20-22 December
 2. Živković M., Milovanović V., Ćirović V., Rakić D., Vujanac R., Application of Special Developed Contact Finite Element for Buffing Impact Test, 27th Danubia-Adria Symposium, Wroclaw, Poland, 2010, 22-25 September, pp. 247-248, ISBN 978-83-87982-59-1
 3. Živković M., Milovanović V., Rakić D., Vulović S., Vujanac R., Fatigue Strength Assesment of Welded Joints of Wagon’s Constructions, 27th Danubia-Adria Symposium, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, 2010, 22-25 September, pp. 245-246, ISBN 978-83-87982-59-1
 4. Dunić V., Slavković R., Busarac N., Slavković V., Živković M., Implicit Stress Integration Method of Shape Memory Material Model, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Novi Sad, Serbia, 2013
 5. Rakić D., Živković M., Milovanović V., Stress Integration of the Hoek-Brown Material Model Using Incremental Plasticity Theory, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics-GAMM, Novi Sad, Serbia, 2013, 18-22 March, pp. 157-158
 6. Dišić A., Živković M., Milovanović V., EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STRAIN HARDENING EXPONENT FOR STRENX 700, 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Sinaia, Romania, 2018, 25-28 September, pp. 101-102, ISBN 978-606-23-0874-2
 7. Milovanović V., Živković M., Jovičić G., EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FATIGUE PROPERTIES AND Ε-N CURVES FOR S355J2+N STEEL GRADE, 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Sinaia, Romania, 2018, 25-28 September, pp. 99-100, ISBN 978-606-23-0874-2
 8. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Phase-field modelling of damage in metallic materials, 37th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Linz, Austria, 2021, September 21-24, pp. 37-38, ISBN 978-3-9504997-0-4
 9. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Snežana Vulović, Miroslav Živković, Phase-field damage model for simulation of AA5083 behavior, 38th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Poros, Greece, 2022, 20-23 September, pp. 3230 (1-2), ISBN 978-618-86278-0-2
 10. Snežana Vulović, Miroslav Živković, Rodoljub Vujanac, Ana Pavlović, Marko Topalović, FEM Analysis of Continuous Tracks, 1st International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering, Belgrade, Serbia, 2022, 8-10 September, pp. 114, ISBN 978-86-6060-127-0
 11. Vladimir Milovanović, Jelena Živković, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Experimental study of strain-rate-dependent behavior of aluminum alloy 5083-H321, 38th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Poros, Greece, 2022, 20-23 September, pp. 3222 (1-2), ISBN 978-618-86278-0-2
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
5
Укупан
 1. М. Којић, Р. Славковић, М. Живковић, Н. Грујовић, Метод коначних елемената I (линеарна анализа), Машински факултет у Крагујевцу, ISBN 86-80581-27-5, Крагујевац, 1998
 2. Б. Новаковић и група коаутора (М. Којић, М. Росић, Д. Вуловић, М. Новаковић, М. Радосављевић, Н. Филиповић, М. Живковић), Васкуларна доплер ултрасонографија, Центар за научна истраживања САНУ, Универзитет у Крагујевцу и Призма Крагујевац, ISBN 86-7084-033-2, Крагујевац, 1999
 3. Divac D., Vučković D., Živković M., Stojkov S., Vulović S., Modeliranje interakcije jezera, pregradne konstrukcije i stenske mase na primeru brane Bogovina na Crnom Timoku, Upravljanje vodnim resursima Srbije ’05, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, ISBN 86-82565-14-5, Beograd, 2005
 4. Мирослав Живковић, Нелинеарна анализа конструкција, Машински факултет у Крагујевцу, ISBN 86-80581-59-3, Крагујевац, 2006
 5. Jovičić G., Živković M., Vulović S., Proračunska mehanika loma i zamora, Mašinski fakultet Kragujevac, ISBN 978-86-86663-65-8, Kragujevac, 2011
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
14
Укупан
 1. Petronijević Z., Kojić M., Živković M., Kalinić Z. i Miličić B., Analysis of Acoustic Modes of Car Exhaust System, Zastava, Vol.-, No.33, pp. 18-26, ISSN -, 1998
 2. Vehauc A., Kojić M., Živković M. and Jovanović Z., Assessment of the Remaining Lifetime of the Drum in Thermal Power Plant, Tehnika, Vol.-, No.55, pp. 81-84, ISSN -, 2000
 3. Divac D., Vučković D., Živković M., Modeliranje filtracionih i naponsko-deformacionih procesa u interakciji akumulacionog jezera, brane i stenske mase, na primerima brane Sv. Petka u Makedoniji i brane Prvonek kod Vranja, Građevinski kalendar, Vol.-, No.-, pp. 9-57, ISSN -, 2004
 4. Jovičić G., Živković M., Jovičić N., Numerical modeling of crack growth using the level set fast marching method, FME Transaction, Vol.33, No.1, pp. 11-19, ISSN -, 2004
 5. Kojić M., Vlastelica I. and Živković M., Implicit stress integration algorithm for Gurson model in case of large strain shell deformation, Facta universitatis, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.4, No.16, pp. 85-99, ISSN -, 2004
 6. Živković M., Vuković M., Milovanović M., Vujanac R., An application of gap element in calculation of crash of thin-walled structures by FEM, Magazine for science in pratice “ZASTAVA”, Vol.-, No.39, pp. 9-16, ISSN -, 2004
 7. Adamović D., Mandić V., Terčelj M., Stefanović M., Živković M., Investigation of Ironing Process Depending on Applied Tool Materials and Coatings, RMZ – Materials and Geoenvironment, Vol.59, No.1, pp. 27-40, ISSN 1408-7073, 2012
 8. Adamović D., Mandić V., Živković M., Gulišija Z., Stefanović M., Topalović M., Aleksandrović S., Numerical Modeling of Ironing Process, Journal for Technology of Plasticity, Vol.38, No.2, pp. 109-124, ISSN 0354-3870, 2013
 9. Čukanović D., Živković M., Jakovljević A., Savić S., Applying numerical method in the strength calculation of high pressure steamline, Journal of Applied Engineering Science, Vol.11, No.2, pp. 99-105, ISSN 1451-4117, 2013
 10. Blagojević M., Erić J., Knežević Lj., Živković M., Tihaček Šojić Lj., Numerical Modeling of the Edentulous Mandible with a Complete Denture using Multiblock Method, Machine Design, Vol.7, No.1, pp. 19-22, ISSN 1821-1259, 2015
 11. Čukanović D., Blagojević M., Vulović S., Živković M., Analysis of Pre-Stresses Caused by Wire Tension of Stone Cutting Machine, Machine Design, Vol.7, No.1, pp. 31-34, ISSN 1821-1259, 2015
 12. Jelena Živković, Dragan Adamović, Miroslav Živković, Milentije Stefanović, Slobodan Mitrović, Fatima Živić, Electronic databases for materials selection, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Vol.14, No.2, pp. 177-182, ISSN 1584-2665, 2016
 13. Živković J., Adamović D., Živković M., Stefanović M., Mitrović S., Živić F., Electronic databases for materials selection, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Vol.14, No.2, pp. 177-182, ISSN 1584-2665, 2016
 14. Miloš Pešić, Nikola Jović, Vladimir Milovanović, Danilo Savić, Aleksa Aničić, Miroslav Živković, Slobodan Savić, FEM ANALYSIS OF ANTI-MINING PROTECTION OF ARMORED VEHICLES, Applied Engineering Letters, Vol.7, No.3, pp. 89-99, ISSN 2466-4677, Doi https://doi.org/10.18485/aeletters.2022.7.3.1, 2022
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
18
Укупан
 1. Adamović D., Stefanović M., Lazić V., Živković M., Estimation of Lubricants for Ironing of Steel Pieces, Tribology in industry, Vol.26, No.1 2, pp. 12'21, ISSN -, 2004
 2. Adamovic D., Stefanovic M., Lazic V., Živković M., Influence of tribological conditions on the sheet metal surface roughness at multiphase ironing, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.11, No.4, pp. 499-509, ISSN 1310-4772, 2005
 3. Adamovic D., Stefanovic M., Lazic V., Živković M., Evaluation of lubricants for pressing of aluminium pieces, Tribologia, Vol.2005, No.5, pp. 9-34, ISSN -, 2005
 4. Adamović D., Stefanović M., Lazić V., Živković M., Estimation of Lubricants for Ironing of Aluminium Pieces, TRIBOLOGIA – TEORIA I PRAKTIKA, Vol.-, No.5, pp. 9-30, ISSN 0208-7774, 2005
 5. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Živić F., Investigation of Influence og Tribological Conditions on Friction Coefficient During Multiphase Ironing for Steel and Aluminium Sheet Metal, Tribology in industry, Vol.28, No.3-4, pp. 29-34, ISSN 0354-8996, 2006
 6. Mandić V., Stefanović M., Živković M., Grujović N., Mišić B., FE analysis of tube forming process with experimental verification, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering JAMME, Vol.18, No.1,2, pp. 303-306, ISSN -, 2006
 7. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Živić F., Estimation of Lubricants for Ironing of Steel Pieces, Tribology in industry, Vol.29, No.3-4, pp. 21-27, ISSN 0354-8996, 2007
 8. Lazić V., Živković M., Nikolić R., Jovanović M., Theoretical-experimental Determining of Cooling Time (t8/5) in Hard Facing of Steels for Forging Dies. Part I: Determination of the Cooling Time (t8/5) Based on the Theoretical Temperature Cycles and Empirical Expressions, Materials Engineering Journal, Vol.9, No.1, pp. 18-22, ISSN -, 2007
 9. Jovičić G., Živković M., Maksimović K., Đorđević N., Analiza širenja prsline kod realnih konstrukcija primenom X-FEM i EFG metodama, Scientific Technical Review, Vol.58, No.2, pp. 21-26, ISSN -, 2008
 10. Vulović S., Živković M., Grujović N., The Contact Problems Based On The Penalty Method, Scientific Technical Review, Vol.58, No.3-4, pp. 33-35, ISSN -, 2008
 11. Adamović D., Stefanović M., Aleksandrović S., Gulišija Z., Živković M., Živić F., Analysis of the Surface State of Tools Influence on the Ironing Process, Journal for Technogy of Plasticity, Vol.36, No.2, pp. 111-120, ISSN 0354-3870, 2011
 12. Blagojević M., Živković M., Algorithm for 3D Surface Reconstruction Based on Point Cloud Generated by Optical Measuring Techniques, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.37, No.1, pp. 63-77, ISSN 1450-5304, 2011
 13. Blagojević M., Dišić A., Živković M., CMM2DEFORMATION - Softver za određivanje deformacija na osnovu fotogrametrijskih merenja, Tehnika, Vol.62, No.4, pp. 670-678, ISSN 0461-2531, 2013
 14. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Savić S., Fluid Structure Interaction On The Example Of Real Artery Bifurcation Of Random Selected Patient, Technics – Mechanical Engineering, Vol.68, No.1, pp. 59-66, ISSN 0040-2176, 2013
 15. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Savić S., Interakcija solida i fluida na primeru realne geometrije arterijske bifrukacije slučajno izabranog pacijenta, Tehnika, Vol.62, No.3, pp. 459-465, ISSN 0461-2531, Doi 616.154:532.54, 2013
 16. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Živković M., Stanković G., Pavlović A., Role of Oscillatory Shear Index in Predicting the Occurrence and Development of Plaque, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.7, No.2, pp. 29-37, ISSN 1820-6530, 2013
 17. М. Благојевић, М. Живковић, М. Топаловић, Registration and Surface Inspection of Automotive Pressed Parts Based on Point Cloud Generated by Optical Measuring Techniques, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.43, No.4, pp. 1-11, ISSN 1450-5304, 2017
 18. Milovanović V., Jovanović N., Bojović M., Jovičić G., Živković M., Strength Analysis of the Freight Wagon for the Transport of Petroleum Products with a Sliding Bolted Connection, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol.24, No.1, pp. 11-16, ISSN 0354-6829, 2018
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
10
Укупан
 1. Mandić V., Živković M., Vulović S., Marinković T., FEM analysis for the extrusion process of tube using porthole dies, Journal for Technology of Plasticity, Vol.29, No.1,2, pp. 35-42, ISSN -, 2004
 2. Jovicic G., Zivkovic M., Jovicic N., Extended Finite Element Method for Two-dimensional Crack Modeling, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.1, No.1, pp. 184-196, ISSN -, 2007
 3. Vulovic S., Zivkovic M., Grujovic N., Slavkovic R., A comparative Study of Contact Problems Solution Based on the Penalty and Lagrange Multiplier Approaches, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.1, No.1, pp. 174-183, ISSN -, 2007
 4. Rakić D., Živković M., Slavković Radovan, Kojić M., Stress integration for the Drucker-Prager material model without hardening using the incremental plasticity theory, Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.2, No.1, pp. 80-89, ISSN -, 2008
 5. Adamović D., Stefanović M., Gulišija Z., Aleksandrović S., Živković M., Devedžić G., Changing of Tension Stress of ironed Aluminum Work Piece Wall, Journal for Technology of Plasticity, Vol.34, No.1-2, pp. 69-78, ISSN 0354-3870, 2009
 6. Blagojević M., Živković M., Algorithm for 3D Surface Reconstruction based on Point Cloud generated by Optical Measuring Techniques, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.37, No.1, pp. 63-77, ISSN 1450-5304, 2011
 7. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Živković M., Stanković G., Remote Visualization of Finite Element Calculation Results in Vascular Interventions Decision Making, E-Society Journal Research and Applications, Vol.3, No.1, pp. 326-330, ISSN 2217-3269, 2012
 8. Dunić V., Busarac N., Rakić D., Slavković V., Slavković R., Živković M., Termomechanical coupling procedure using partitioned approach - Application to arc welding simulation, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.6, No.1, pp. 29-40, ISSN 1820-6530, 2012
 9. Nikolić A., Blagojević M., Živković M., Aleksić A., Savić S., Software Technologies for the Analysis of Blood Flow in the Human Body, International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol.3, No.2, pp. 99-104, ISSN 2217-2661, 2012
 10. Milovanović V., Živković M., Dišić A., Rakić D., Živković J., Experimental and Numerical Strength Analysis of Wagon for Transporting Bulk Material, IMK-14 – Research & Development, Vol.20, No.2, pp. EN61-66, ISSN 0345-6829, 2014
Списак резултата М62
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Vulović S., Živković M., Finite Element Method Application in Nonlinear Analysis of Real Mechanical Systems, Mini-symposium “Non-Linear Dynamics with Applications in Engineering Systems“, Matematički institut SANU, 2016, 26 October, ISBN 978-86-7746-623-7
 2. Снежана Вуловић, Мирослав Живковић, Finite Element Method Application in Nonlinear Analysis of Real Mechanical Systems, Mini-symposium “Non-Linear Dynamics with Applications in Engineering Systems“, Beograd, Srbija, 2016, 26 October, ISBN 978-86-7746-623-7
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
64
Укупан
 1. Slavković R. and Živković M., Nonlinear transient heat transfer in anisotropic materials, 18. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, 1988, pp. 41-44
 2. Grujović N., Kojić M., Slavković R. and Živković M., Contact surfaces discretization by finite element method, 20. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Kragujevac, 1993, pp. 76- 79
 3. Kojić M., Slavković R. and Živković M., Large inelastic deformation of shells, 20. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Kragujevac, 1993, pp. 64-67
 4. Slavković R., Živković M. and Kojić M., Enhanced 8-node three dimensional solid and 4-node shell elements with incompatible modes, 20. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Kragujevac, 1993, pp. 52-55
 5. Kojić M., Slavković R., Živković M. i Grujović N., Domestic Package "PAK" for linear and nonlinear structural analysis, heat conduction and fluid mechanics, CAD forum, Novi Sad, 1994, pp. 130-135
 6. Grujović N., Kojić M., Slavković R., Živković M., Mitrović S., Filipović N. and Gojković S., Graphical Pre- and Post-Processing in SAN Software for Linear and Nonlinear Structural Analysis, Heat Transfer and Fluid Flow, CAD forum, Novi Sad, 1995, pp. 187-192
 7. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., Proračun kompozitnih konstrukcija metodom konačnih elemenata u lineamoj i nelineamoj oblasti, Prvo Jugoslovensko savetovanje "Vlaknima ojačani kompoziti u industriji motornih vozila", Kragujevac, 1995, pp. 12-19
 8. Kojić M., Slavković R., Živković M., Petrović R. and Filipović N., Accuracy Analysis of Solution of Viscous Incompressible Fluid Flow with Heat Transfer by Finite Element Method, 21. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Nis, 1995, pp. 83-88
 9. Kojić M., Živković M., Grujović N. and Slavković R., Elasto-Plastic Analysis of Beam Finite Element of Deformable Cross-Section, 21. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Nis, 1995, pp. 480-485
 10. Kojić M., Zloković D. i Živković M., Elasto-Plastic Analysis of Initially Symmetric Structures Under Nonsymmetric loading by Application of Group Theory, 21. Yugoslav congress of Theoretical and Applied Mechanics, Nis, 1995
 11. Živković M. i Kojić M., A Thin-Walled Beam Superelement with Deformable Cross-Section, Repertory of papers of Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 1995, pp. 19-28
 12. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., A Beam Finite Element with Deformable Cross-Section and General Geometry, Mechanics, Materials and Construction, Scientific Meeting of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Vol. LXXXIII, Department of Technical Sciences, Book 2, Beograd, 1995, pp. 61-68
 13. Divac D., Vučković D., Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., Application of Finite Element Method on modelling process of stress strain changes caused by undrground excavation, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Vrnjačka Banja, 1997
 14. Kojić M., Bogdanović Z., Slavković R., Živković M. and Grujović N., A FEM Procedure for Modeling of Structures Containing Rigid Bodies, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Vrnjačka Banja, 1997, pp. 29-34
 15. Milovanović M., Živković M. i Bogdanović Z., Calculation of the Passenger Car Supporting Structure Elements in the Initial Design Stage, -, Novi Sad, 1997, pp. 213-220
 16. Slavković R., Živković M., Kojić M. and Grujović N., Large Strain Elastoplastic Analysis Using Incompatible Displacements, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Vrnjačka Banja, 1997, pp. 61-66
 17. Živković M., A Formulation of General Beam Finite Element with Deformable Cross-Section, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Vrnjačka Banja, 1997, pp. 35-40
 18. Vrekić S., Živković M., Milovanović M., Statička ispitivanja tankozidnih nosača sa proračunom metodom konačnih elemenata, MVM 2002, Kragujevac, 2002, 7.-9. Oktobar, pp. 169-172
 19. Живковић М., Вуловић С., Којић М., Ђорђевић В., Биљановски Ђ., Јаковљевић А., Ковачевић Б., Утицај моделирања на процену преосталог радног века бубња термоелектране, Саветовање са међународним учешћем IБР 2002 „Европски трендови – примена у Југославији“, Тара, 2002, 25-29. Новембар, pp. 283-290
 20. Divac D., Vučković D., Živković M., Modeliranje filtracionih i naponskih deformacionih procesa u interekciji akomulacionog jezera, brane i stenske mase, na primeru lučne brane Sv. Petka u Makedoniji, Jugoslovensko društvo za visoke brane – JDVB, Drugi kongres, Kladovo, 2003, pp. 481-488
 21. Jakovljević A., Živković M., Plešinac D., Đurđević G., The role of stress analysis in condition assessments for high pressure steam pipelines in thermal power plants, Power plants 2004, Symposium with International Participation, Vrnjačka Banja, 2004, 02-05 Novembar, pp. 1-8
 22. Miloradović N., Slavković R., Živković M., Vujanac R., Dinamičko ponašanje noseće konstrukcije mosne dizalice pri radu mehanizma za dizanje tereta, Naučno-stručni skup IRMES’04, Kragujevac, 2004, 16.-17. septembar, pp. 233-238
 23. Slavković R., Živković M., Grujović N., Vujanac R., Jovičić G., The application of finite elements method in modern engineering practice, Konferencija Savremena Građevinska Praksa 2004., Novi Sad, 2004, 15.-16. april, pp. 1-11
 24. Vrekić S., Živković M., Milovanović M., Statičke analize standardnih i ojačanih nosača putničkog automobile, MVM 2004., Kragujevac, 2004, okobar, pp. 15-22
 25. Živković M., Jovičić G., Vujanac R., Vulović S., Influence choice of FE meshing toward determinate amount of Stress Intensity Factors, IBR’04, Bečići, 2004, maj, pp. 149-154
 26. Živković M., Vujanac R., Vulović S., MKE analiza multimedijalnog filtra, Seminar CAD/CAE ’04 “Računarom podržano konstruisanje”, Mašinski fakultetu u Nišu, katedra za mašinske konstrukcije, 2004, 11. februar, pp. 1-15
 27. Adamović D., Stefanović M., Lazić V., Živković M., Istraživanje tipova promene koeficijenta trenja na putu klizanja pri dubokom izvlačenju sa stanjenjem debljine zida, YUTRIB '05, Kragujevac, 2005, 15. June - 18. June, pp. 738-744, ISBN 86-80581-78
 28. Živković M., Jovičić G., Vulović S., Extended finite element method for two-dimensional crack modeling, 25-th Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Novi Sad, 2005, 1-3 Jun, pp. 105(1-14)
 29. Živković M., Jovičić G., Vulović S., Đorđević N., Residual life-time estimation of thermal plant component, 12. Simpozijum termičara, Sokobanja, 2005, 18.-21. oktobar, pp. 1-6
 30. Đorđević N., Živković M., Rakić D., Vitošević N., Dinamička analiza mehanizma za obaranje pedale kočnice u slučaju crash-a, DAN RAZISKAV – CIMOS 2006, Kopar, Slovenija, 2006, 17. Novembar, pp. 195-199, ISBN 961-91902-0-3
 31. Milenković P., Zogović M., Živković M., Pavlović A., Orbanić P., Mehanizam za samopodešavanje ručne kočnice, DAN RAZISKAV – CIMOS 2006, Kopar, Slovenija, 2006, 17. Novembar, pp. 147-150, ISBN 961-91902-0-3
 32. Vitošević N., Srećković N., Živković M., Blagojević M., Orbanić P., Crash system pedalnog sklopa, DAN RAZISKAV – CIMOS 2006, Kopar, Slovenija, 2006, 17. Novembar, pp. 147-150, ISBN 961-91902-0-3
 33. Vulović, S., Zivković, M., Grujović, The contact problems based on the penalty method, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006, pp. 474-479
 34. Živković M., Jovičić G., Maksimović S., Vulović S., Procena preostale čvrstoće osnovne opreme termoblokova, DAN RAZISKAV – CIMOS 2006, Kopar, Slovenija, 2006, 17. Novembar, pp. 251-260, ISBN 961-91902-0-3
 35. Živković M., Vukadinović V., Vulović S., Razvoj epruvete za niskociklični zamor, DAN RAZISKAV – CIMOS 2006, Kopar, Slovenija, 2006, 17. Novembar, pp. 32-37, ISBN 961-91902-0-3
 36. Milovanović V., Čukanović D., Živković M., Symbolic programming aplication in the elasto-plastic material model development, Fourteenth conferency YUINFO 2008, Kopaonik, 2008, 09th - 12th March, ISBN 978-86-85525-03-2
 37. Vuković M., Živković M., Milovanović V., Experimental verification and numerical crush analysis of thin-walled car body girder, Fourteenth conferency YUINFO 2008, Kopaonik, 2008, 09th - 12th March, ISBN 978-86-85525-04-9
 38. Adamović D., Stefanović M., Živković M., Rakić S., Uticaj brzine dubokog izvlačenja sa stanjenjem debljine zida na promenu koeficijenata trenja, 11th International Conference on Tribology – Serbiatrib ’09, Beograd, 2009, 13-15. maj, pp. 338-342, ISBN 978-89-7083-659-4
 39. Adamović, D., Stefanović, M., Živković, M., Devedžić, G, Uticaj parametara dubokog izvlačenja sa stanjenjem debljine na napon zatezanja zida izvlačenog čeličnog dela, XXXIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije 2009 sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2009, 16-17.06.2009, pp. 109-112, ISBN 978-86-7083-662-4
 40. Busarac N., Dunic V., Zivkovic M., Slavkovic R., Zivkovic P., Potreba za paralelizovanjem FEM softvera, 15. Konferencija YUINFO 2009, Kopaonik, Serbia, 2009, 08th -11th March
 41. Cukanovic D., Zivkovic M., Procena trajne dinamicke cvrstoce nosaca motora u propisanim uslovima eksploatacije, 15. Konferencija YUINFO 2009, Kopaonik, Serbia, 2009, 08th -11th March
 42. Dunic V., Slavkovic R., Busarac N., Zivkovic M., Primena eksternih biblioteka u razvoju MKE softvera, 15. Konferencija YUINFO 2009, Kopaonik, Serbia, 2009, 08th -11th March
 43. Vukovic M., Zivkovic M., Lazic V., Eksperimentalno-numerički metod određivanja najpovoljnije tehnologije tačkastog zavarivanja, 15th conferency YUINFO 2009 Kopaonik, Kopaonik, Serbia, 2009, 08th -11th March
 44. Blagojević M., Rakić D., Živković M., Bogdanović Z., Kontrola dimenzione stabilnosti optičkim mernim sistemima, , Dvadeset sesto savetovanje sa medunarodnim ucescem "IBR 2010", Tara, 2010, 2 -4. jun
 45. Blagojević M., Rakić D., Živković M., Bogdanović Z., Optička koordinatna merenja delova i sklopova u automobilskoj industriji, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05
 46. Čukanović D., Radaković A., Živković M., Ispitivanje delaminacije laminatnih kompozitnih materijala primenom numeričkih metoda, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05-6
 47. Rakić D., Živković M., Vulović S., Divac M., Integracija napona Drucker-Prager materijalnog modela primenom teorije inkrementalne plastičnosti, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05-6
 48. Živković M., Milovanović M.., Rakić D., Vulović S., Numerička analiza zavarenih spojeva vagonskih konstrukcija, Dvadeset sesto savetovanje sa medunarodnim ucescem "ZAVARIVANJE 2010", Tara, 2010, 2 -4. jun
 49. Živković M., Milovanović V., Ćirović V., Rakić D., Primena metode centralnih razlika u numeričkoj analizi udara vagona tipa schimms u barijeru, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05
 50. Živković M., Vulović S., Vujanac R., Milanović B., Analiza čvrstoće multimedijalnog filtera, Dvadeset treci medjunarodni kongres o procesnoj industriji "PROCESSING 2010", Tara, 2010, 2 -4. jun
 51. Busarac N., Dunić V., Živković M., Slavković R., Basic use of CTL middleware in PAK software, 17th Conference and exibition YUINFO 2011, Kopaonik, Serbia, 2011, 6-9 March, pp. 71, ISBN 987-86-85525-08-7
 52. Busarac N., Dunić V., Živković M., Slavković R., Milovanović V., Analysis of MUMPS and PETSc solvers integrated in PAK software, 17th Conference and exibition YUINFO 2011, Kopaonik, Serbia, 2011, 6-9 March, pp. 79, ISBN 987-86-85525-08-7
 53. Busarac N., Živković M., Milovanović V., Slavković R., Dunić V., Analysis of MUMPS and PETSc solvers integrated in PAK software, YUINFO 2011, Kopaonik, 2011, 06.03-09.03, pp. 136, ISBN 978-86-85525-08-7
  135.pdf
 54. Busarac N., Živković M., Slavković R., Dunić V., Basic use of CTL middleware in PAK software, YUINFO 2011, Kopaonik, 2011, 06.03-09.03, pp. 140, ISBN 978-86-85525-08-7
  134.pdf
 55. Milovanović V., Vujanac R., Živković M., Busarac N., Rakić D., HYPERELASTIC MATERIAL MODEL DEVELOPMENT USING SIMBOLIC PROGRAMMING, YUINFO 2011, Kopaonik, 2011, 06.03-09.03, pp. 143, ISBN 978-86-85525-08-7
  159.pdf
 56. Milovanović V., Živković M., Rakić D., Busarac N., Vujanac R., Hyperelastic material model development using simbolic programming, 17th Conference and exibition YUINFO 2011, Kopaonik, Serbia, 2011, 6-9 March, pp. 88, ISBN 987-86-85525-08-7
 57. Blagojević M., Nikolić A., Živković M., Prikaz polja strujanja izračunatog MKE programom PAK-F u programu za postprocesiranje ParaView, XVIII konferencija YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija, 2012, 29. Februar - 03. Mart, pp. 327-330, ISBN 978-86-85525-09-4
 58. Blagojević M., Živković M., Merenje deformacija optičkim mernim metodama, Savetovanje sa međunarodnim učećem - IBR2012, Divčibare, Srbija, 2012, 09-12. Oktobar, ISBN 978-86-82585-10-7
 59. Dunić V., Busarac N., Slavković V., Slavković R., Živković M., Performance analysis of FEM software on different computer architectures, XVIII konferencija YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija, 2012, 29. Februar - 03. Mart, pp. 179-182, ISBN 978-86-85525-09-4
 60. Topalović M., Blagojević M., Živković M., Povezivanje programa za SPH proračune sa programom za postprocesiranje ParaView, XVIII konferencija YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija, 2012, 29. Februar - 03. Mart, pp. 260-263, ISBN 978-86-85525-09-4
 61. Vujanac R., Vulović S., Slavković R., Živković M., Marjanović N., Razvoj metodologije za automatsko generisanje 3d modela pri projektovanju skladišnih sistema, XVIII konferencija YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija, 2012, 29. Februar - 03. Mart, pp. 297-300, ISBN 978-86-85525-09-4
 62. Bojović M., Jovanović N., Radovanović A., Mladenović M., Živković M., Grujović N., Živić F., Numerical Analysis and Topology Optimization of 3D Printed Elements Used For Wood Industry, XXI konferencija YU INFO 2015, Kopaonik, Srbija, 2015, 8.-11.3., pp. -, ISBN 978-86-85525-15-5
 63. Radovanović A., Mladenović M., Bojović M., Jovanović N., Grujović N., Živković M., Živić F., Mogućnost primene tehnologija brze izrade prototipova u drvnoj industriji, XXI konferencija YU INFO 2015, Kopaonik, Srbija, 2015, 8.-11.3., pp. -, ISBN 978-86-85525-15-5
 64. Adamović D., Živić F., Živković J., Živković M., Uticaj habanja na radni vek alata za duboko izvlačenje sa stanjenjem zida, 37. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, SPMS 2018, Kragujevac, Serbia, 2018, 25-26 Oktobar, pp. 19-27, ISBN 978-86-6335-057-1
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. Petrović R., Živković M., Novaković M., Proračun čvrstoće i stabilnosti zidova rezervoara za skladištenje tečnog naftnog gasa, Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici, Kladovo, Srbija, 2012, 22-25. Maj, ISBN 0354-8589
 2. Lidija Jelic, Nikola Jovic, Vladimir Milovanovic, Miroslav Živkovic, Jelena Živkovic, REVIEW, SYSTEMATIZATION AND APPLICATION OF THE STANDARDS FOR ASSESSMENT OF STATIC AND FATIGUE STRENGTH OF METAL CRANE STRUCTURES, YOUng Researcher’S Conference 2020 - YOURS 2020, Belgrade Google-Met, Serbia, 2020, 28th September, pp. 38, ISBN 978-86-84231-50-7
 3. Nikola Jovic, Lidija Jelic, Miroslav Živkovic, Vladimir Milovanovic, Aleksandar Disic, USING DIFFERENT TYPES OF FINITE ELEMENTS FOR NUMERICAL SIMULATIONS OF BUFFING IMPACT TESTS OF FREIGHT WAGONS, YOUng Researcher’S Conference 2020 - YOURS 2020, Belgrade Google-Met, Serbia, 2020, 28th September, pp. 39, ISBN 978-86-84231-50-7
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Miroslav Živković, Snežana Vulović, Dragan Rakić, Vladimir Dunić, Nenad Grujović, Softver za rešavanje spregnutih problema PAK-Multifiziks, TR092/29.05.2020, Kragujevac, 2020
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. M. Živković, A. Dišić, R. Slavković, M. Ravlić, R. Vujanac, M. Blagojević, D. Rakić, V. Milovanović, Uređaj za ispitivanje materijala pri velikim brzinama deformacije - Zatezni Hopkinsonov štap, TR-70/2012, Kragujevac, 2012
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
10
Укупан
 1. Милош Којић, Ненад Филиповић, Мирослав Живковић, Радован Славковић, Ненад Грујовић, „Софтвер за ламинарно струјање флуида и прeнос топлоте“, tr43, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Клинички центар Крагујевац, Kragujevac, 2007
  tr43_2.pdf
 2. Мирослав Живковић, Гордана Јовичић , Милош Којић, Радован Славковић, Ненад Грујовић, Снежана Вуловић, „Софтвер за рачунску механику лома“ – ПАК–ФМ, tr22, ЈП Електропривреда Србије, Kragujevac, 2007
  tr22.pdf
 3. Мирослав Живковић, Снежана Вуловић, Гордана Јовичић, Никола Миливојевић, Бобан Стојановић, „Софтвер за замор“ – ПАК–ФАТ, tr21, ЈП Електропривреда Србије, Kragujevac, 2007
  tr21.pdf
 4. Родољуб Вујанац, Радован Славковић, Мирослав Живковић, Ненад Марјановић, Снежана Вуловић, Владимир Миловановић, „Нова метода за пројектовање и прорачун складишних система“, tr53, Министарство за науку Републике Србије, Приватно предузеће „ИЦ“ Инжењеринг д.о.о., Приватно предузеће „Милановић Инжењеринг “ д.о.о., ДП Застава Машине, Kragujevac, 2007
  tr53_2.pdf
 5. R. Vujanac, R. Slavković, M. Živković, N. Marjanović, S. Vulović, V. Milovanović, Nova metoda za projektovanje i proračun skladišnih sistema, TR-53/2010, Privatno preduzeće „IC“ Inženjering d.o.o., Privatno preduzeće „Milanović Inženjering “ d.o.o., DP Zastava Mašine, Kragujevac, 2010
 6. Милош Којић, Радован Славковић, Мирослав Живковић, Ненад Марјановић, Драган Ракић, „Софтвер за геомеханику“ – ПАК-ГЕО, tr58, Институт „Јарослав Черни“ а.д., Kragujevac, 2010
 7. M. Živković, M. Blagojević, A. Dišić, R. Slavković, Softver za određivanje deformacija na osnovu fotogrametrijskih merenja - CMM2Deformation, TR-72/2012, IC inženjering, Kragujevac, Milanović Inženjering, Kragujevac, PPT cilindri, Trstenik, Kragujevac, 2012
 8. M. Živković, M. Blagojević, G. Stanković, A. Nikolić, M. Živković, Softver za brzo generisanje modela konačnih elemenata krvnih sudova - STL2FEM, TR-71/2012, Klinički centar Srbije, Beograd, Kragujevac, 2012
 9. M. Živković, R. Slavković, M. Blagojević, M. Topalović, N. Busarac, J. Borota, Softver za numeričko rešavanje elektrostatičkih problema - PAK-E, TR-69/2012, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, 2012
 10. M. Živković, R. Slavković, M. Kojić, N. Grujović, S. Vulović, N. Busarac, M. Topalović, Softver za proračun temperaturnog polja konstrukcija- PAK-T, TR-68/2012, Milanović inženjering, Kragujevac, Kragujevac, 2012

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Којић М. и др., (1996-2000), Развој нових инжењерских метода у машинству и бродоградњи, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, 11М06.
 2. Технолошки пројекат Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије: Развој метода и софтвера за анализу, симулацију и оптимизацију процеса великих деформација у машинској индустрији, ТР258, 2002-2004.
 3. Технолошки пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије: Развој софтвера за анализу чврстоће и процену радног века конструкција, ТР6204, 2005-2007.
 4. Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије по задатој теми, Ревитализација критичних компонената термоелектране на основу њиховог интегритета, ТД 7066, 2005-2007.
 5. Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Развој софтвера за експлицитну нелинеарну динамичку анализу, ТР12005, 2008-2010.
 6. Технолошки пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, ТР32036, 2011-2019.
 7. Предвиђање еволуције оштећења у инжењерским структурама од 2024.-2026.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Centers of Excellence Projects, Development of the Engineering Software and Improvement of Teaching Process on the Regular and Postgraduate Studies at the Faculty of Mechanical Engineering, WUS Austria, 2003.
 2. Course Development Program +, Nonlinear Structural Analysis, WUS Austria, 2004.
 3. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-16156-2001, Computer Science Curricula Founding and Upgrading, 09.2001–09.2004.
 4. eLearning Programme for Serbia and Montenegro, Transformation of traditional “Linear Structural Analysis” course into an e-Learning course, WUS Austria, 2005.
 5. TEMPUS University Management Project JEP-UM-17119-2002, Education Network Based on Information Technology- 09.2002-09.2005.
 6. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-18114-2003, Restructuring of Mechanical Engineering Studies, 09.2003 – 09.2006.
 7. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-40104-2005, Engineering Busines Management and Services Master Module, 09.2006 – 09.2009.
 8. RRSCD INNCODE 043820, Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro, 09.2006 –09.2008.
 9. Enterprise Development and Innovation Fund (EDIF), Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia, EAR, 04-SER01/10/016, 2006.
 10. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-41101_2006, ECDL for Serbian Administration, 09.2007-11.2009
 11. IPA ADRIA HUB - Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development, 2013-2015
 12. H2020 – Cloudifacturing – OSICS - Optimization of the Production Process of Metal Structures Using OSICE. Grant agreement by the EC no. 768892. (2019.-2020.)

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Снежа Врекић: Статичка испитивања танкозидних носача сложеног пресека са прорачуном методом коначних елемената, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-442/2 од 06. 12. 2001. године.
 2. Марина Вуковић: Експериментална испитивања и нумеричка анализа чврстоће тачкасто заварених спојева и конструкција, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-903 од 01. 09. 2005. године.
 3. Драган Ракић, Нумеричко решавање геомеханичких проблема применом Drucker-Prager материјалног модела, Машински факултет, Крагујевац, 30. мај 2009. године, Одлука Наставно-Научног већа Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу број 01-1/2028 од 18. 06. 2009. године.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Гордана Јовичић: Решавање проблема механике лома и замора материјала проширеном методом коначних елемената, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-837/9-1 од 11. 09. 2003. године.
 2. Снежана Вуловић: Нумеричке методе решавања контактних проблема пеналти методом, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-287/7-1 од 30. 09. 2004. године.
 3. Родољуб Вујанац, Утицај полукрутих веза елемената палетних регала на глобалну анализу конструкције, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, 26. новембар 2014. године, Одлука Наставно-Научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-1/4278-4 од 18. 12. 2014. године.
 4. Драган Ракић, Развој и примена материјалних модела порозних медија у статичкој и динамичкој анализи насутих брана, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, 26. септембар 2014. године, Одлука Наставно-Научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-1/3375-14 од 23. 10. 2014. године.
 5. Александар Николић, Симулација ламинарног и турбулентног струјања на реалном моделу артеријске бифуркације са стенозама, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 24.12.2018.
 6. Александар Дишић, Развој методологије и уређаја за динамичко испитивање материјала и заварених спојева са применом у нумеричким прорачунима конструкција при великим брзинама деформације, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 24.08.2018.
 7. Марко Топаловић, Нумеричко моделирање грануларних материјала, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 26.09.2016.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Метод коначних елемената 1, На матичном факултету, 1996-
 2. Нелинеарна анализа, На матичном факултету, 1996-
 3. Моделирање и симулација, На матичном факултету, 2000-
 4. Алгоритми и структуре података, На матичном факултету, 2000-
 5. Напредна анализа и компјутерска симулација система, На матичном факултету, 2008-
 6. Метод коначних елемената 2, На матичном факултету, 2008-
 7. Метод коначних елемената - напредна анализа, На матичном факултету, 2008-
 8. Компјутерске методе прорачуна конструкција, На матичном факултету, 2000 -
 9. Компјутерска анализа конструкција, На матичном факултету, 2000 -

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан матичног одбора за Информационе технологије Министарства за науку, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2011-2016
 2. Члан Матичног научног одбора за машинство и индустријски софтвер , На нивоу републике или локалне самоуправе, (2008-2010) (2017-)
 3. Члан Српског друштва за механику, На нивоу републике или локалне самоуправе, 1990-
 4. Председник Интердисциплинарног научног одбора за информационе и комуникационе технологије, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2011-2016
 5. Члан Српског друштва за рачунску механику, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2007 -
 6. Члан друштва за интегритет и век конструкција, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2000 -
 7. Danubia-Adria-Society on Experimental Methods, Остало, 2007-
 8. Члан Инжењерске коморе Србије, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2002-
 9. Декан Факултета инжењерских наука, На матичном факултету, 2013-2016